בנק מזרחי טפחות בע"מ

Aaa.il
יציב

תאריך דוח אחרון

07.04.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: איתי נברה

 • דירוגים נוספים

 • פיקדונות לזמן ארוך/ אג"ח Aaa.il
  יציב

 • כתבי התחייבויות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים Aa3.il
  (hyb)
  יציב

 • פקדונות לזמן קצר P-1.il

 • איתנות פיננסית פנימית aa2.il

בנק מזרחי הינו הבעלים של מלוא הון המניות המונפק והנפרע של בנק אגוד לישראל בע"מ המחזיק [בעקיפין] 4.9% מהון המניות של מידרוג בע"מ באמצעות אגוד השקעות וייזום (א.ש.י) בע"מ. מניות החברה חסרות אמצעי שליטה כלשהו.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update