הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

Aaa.il
יציב

תאריך דוח אחרון

14.03.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: איתי נברה

 • דירוגים נוספים

 • איתנות פיננסית פנימית aa2.il

 • כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים (CoCo) Aa3.il
  (hyb)
  יציב

 • פיקדונות לזמן ארוך ואגרות חוב Aaa.il
  יציב

 • פיקדונות לזמן קצר P-1.il

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update