חברה לנכסים ולבנין בע"מ

A2.il
CR UNC

תאריך דוח אחרון

10.01.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:אורית תשובה

אנשי קשר: סיגל יששכר, שירן פימא

מר יוסף זינגר מחזיק [בעקיפין] 6.125% מהון המניות של מידרוג בע"מ ומכהן כדירקטור במידרוג בע"מ וכן כדירקטור בחברת דיסקונט השקעות בע"מ, אשר

הינה בעלת שליטה בחברה לנכסים ובנין בע"מ. אין למר יוסף זינגר כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update