בנק אגוד לישראל בע"מ

Aaa.il
יציב

תאריך דוח אחרון

01.12.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: איתי נברה

  • דירוגים נוספים

  • פיקדונות לזמן ארוך Aaa.il
    יציב

  • פקדונות לזמן קצר P-1.il

  • איתנות פיננסית פנימית a1.il

בנק אגוד לישראל בע"מ הנמצא בבעלות מלאה של בנק מזרחי טפחות בע"מ, מחזיק [בעקיפין] 4.9% מהון המניות של מידרוג בע"מ באמצעות אגוד השקעות וייזום (א.ש.י) בע"מ. מניות החברה חסרות אמצעי שליטה כלשהם.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update