מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

Aa2.il
יציב

תאריך דוח מלא אחרון

03.06.2020

הורד דוח

תאריך דוח אחרון

03.06.2020

הורד דוח

אנליסט מוביל:אילאיל שטנר

אנשי קשר: סיגל יששכר, אילאיל שטנר

 • דירוגים נוספים

 • הון משני נחות / שלישוני מורכב Aa3.il
  (hyb)
  יציב

 • הון משני מורכב / הון רובד 2 A1.il
  (hyb)
  יציב

 • איתנות פיננסית של מבטח (IFS) Aa2.il
  יציב

גב' אביטל שטיין היא דח"צית במנורה מבטחים החזקות בע"מ שהינה חברת האם של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, וכן היא דח"צית במידרוג בע"מ. אין לגב' שטיין כל נגיעה לדירוגים הנקבעים על ידי מידרוג בע"מ.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update