בנק מסד בע"מ

Aa1.il
יציב

תאריך דוח אחרון

26.01.2022

הורד דוח

אנליסט מוביל:עמית פדרמן

אנשי קשר: איתי נברה

  • דירוגים נוספים

  • פיקדונות לזמן ארוך/ אג"ח Aa1.il
    יציב

  • איתנות פיננסית פנימית aa3.il

  • פקדונות לזמן קצר P-1.il

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update