חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
רכבת ישראל בע"מ Aa1.il
יציב
04.08.2020
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update