חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
רשות שדות התעופה בישראל Aaa.il
יציב
19.10.2021
רכבת ישראל בע"מ Aa1.il
יציב
11.08.2021
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update