חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
נתיבים אגרות חוב בע"מ Aa2.il
יציב
23.01.2020
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update