חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
נתיבים אגרות חוב בע"מ Aa1.il
יציב
23.02.2022
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update