חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ Aa3.il
יציב
27.06.2022
תמר פטרוליום בע"מ A1.il
יציב
14.04.2022
דלק קידוחים - שותפות מוגבלת WR
03.01.2022
דלק ואבנר(תמר בונד) בע"מ WR
02.01.2022
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ Aa1.il
יציב
15.07.2021
אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת WR
22.12.2016
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update