חברה דירוג תאריך דוח הדירוג
שמוס אינטרנשיונל לימיטד Aa3.il
(sf)
NOO
06.12.2021
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update