תיאור כללי של אופן קביעת התשלום

התשלום שהחברה גובה מלקוחותיה נקבע לפי מורכבות הדירוג ו/או היקף ההנפקה. 
כן גובה החברה תשלום קבוע עבור ביצוע מעקב אחר דירוג שהונפק על ידה.
התשלום שהחברה גובה איננו קשור בשום צורה ואופן לדירוג שקובעת החברה.
הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update