אינדקס מתודולוגיות - 04.07.2022

בקשות להערות הציבור (RFC) (73)

שם הפרסום תאריך הפרסום
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי-סגור להערות הציבור11.05.2022
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי-תוצאות הערות מהציבור11.05.2022
קווים מנחים לבחינת סיכונים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי במסגרת דירוגי אשראי- תוצאות הערות הציבור14.02.2022
קווים מנחים לבחינת סיכונים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי במסגרת דירוגי אשראי- סגור להערות הציבור29.12.2021
דירוג חברות מימון - תוצאות הערות הציבור05.09.2021
דירוג חברות מימון - סגור להערות הציבור05.09.2021
דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור14.07.2021
דירוג מנפיק הקשור למדינה - סגור להערות הציבור14.07.2021
מכשירי חוב מגובים בהלוואות לרכישת כלי רכב וליסינג כלי רכב - סגור להערות הציבור30.05.2021
מכשירי חוב מגובים בהלוואות לרכישת כלי רכב וליסינג כלי רכב-תוצאות הערות הציבור30.05.2021
מתודולוגיה לדירוג חברות תעשיה יצרנית- תוצאות הערות הציבור11.03.2021
דירוג חברות תעשייה יצרנית - סגור להערות הציבור11.03.2021
דירוג חברות חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה- תוצאות הערות מהציבור20.01.2021
דירוג חברות חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה -סגור להערות הציבור20.01.2021
דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פירעון ומכשירי חוב פגומים- תוצאות הערות הציבור20.01.2021
דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פירעון ומכשירי חוב פגומים-סגור להערות הציבור20.01.2021
דירוג חברות אחזקה - תוצאות הערות הציבור17.01.2021
דירוג חברות אחזקה - סגור להערות הציבור11.01.2021
דירוג תעודות פיקדון - תוצאות הערות מהציבור18.10.2020
דירוג תעודות פיקדון – סגור להערות הציבור18.10.2020
דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים- סגור להערות הציבור14.05.2020
דירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה- סגור להערות הציבור14.05.2020
דירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה- תוצאות הערות הציבור14.05.2020
התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים- תוצאות הערות הציבור14.05.2020
התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים-סגור להערות הציבור14.05.2020
דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים- תוצאות הערות הציבור14.05.2020
דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - תוצאות הערות מהציבור18.12.2019
דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - סגור להערות הציבור18.12.2019
דירוגים לזמן קצר- תוצאות הערות הציבור16.12.2019
דירוגים לזמן קצר- סגור להערות הציבור15.12.2019
דירוג חברות קמעונאות - תוצאות הערות מהציבור19.11.2019
דירוג חברות קמעונאות- סגור להערות הציבור17.10.2019
דירוג בנקים- תוצאות הערות מהציבור24.09.2019
דירוג בנקים- סגור להערות הציבור24.09.2019
שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי -סגור להערות הציבור22.09.2019
שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי- תוצאות הערות מהציבור22.09.2019
דירוג תאגידים לא פיננסיים - תוצאות הערות מהציבור19.09.2019
דירוג תאגידים לא פיננסיים- סגור להערות הציבור24.07.2019
שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי -סגור להערות הציבור11.06.2019
דירוג בנקים- תוצאות הערות מהציבור19.03.2019
מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות- תוצאות הערות מהציבור26.02.2019
מתודולוגיה לדירוג בנקים- סגור להערות הציבור12.02.2019
דירוג חברות נדל"ן מניב-תוצאות הערות הציבור23.01.2019
מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות-סגור להערות הציבור09.01.2019
דירוג חברות כרטיסי אשראי-תוצאות הערות הציבור24.12.2018
דירוג חברות כרטיסי אשראי-סגור להערות הציבור24.12.2018
דירוג חברות נדלן מניב - סגור להצעות הציבור19.11.2018
דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - תוצאות הערות מהציבור14.08.2018
דירוג רשויות מקומיות ואגח מוניציפאלי - תוצאות הערות מהציבור05.07.2018
דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור05.07.2018
דירוג חברות כרטיסי אשראי - תוצאות הערות מהציבור20.06.2018
דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי - סגור להערות הציבור21.05.2018
דירוג מנפיק הקשור למדינה - סגור להערות הציבור21.05.2018
דירוג חברות כרטיסי אשראי- סגור להערות הציבור16.05.2018
דירוג תעודות פיקדון- תוצאות הערות מהציבור10.05.2018
דירוג תעודות פיקדון- סגור להערות הציבור20.03.2018
דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות- סגור להערות הציבור20.02.2018
דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות- תוצאות הערות מהציבור20.02.2018
דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות- סגור להערות הציבור20.02.2018
דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות - תוצאות הערות מהציבור20.02.2018
דירוג תעודות פיקדון-תוצאות הערות מהציבור23.01.2018
דירוג מנפיק הקשור למדינה-סגור להערות הציבור23.11.2017
דירוג בנקים - תוצאות הערות מהציבור23.11.2017
דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור23.11.2017
דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי-סגור להערות ציבור23.11.2017
דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי-תוצאות הערות מהציבור23.11.2017
דירוג חברות אחזקה - תוצאות הערות מהציבור07.11.2017
דירוג חברות אחזקה - סגור להערות הציבור24.09.2017
שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי - תוצאות הערות מהציבור10.09.2017
דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים-תוצאות הערות מהציבור05.09.2017
דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים - סגור להערות הציבור05.09.2017
שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי-סגור להערות ההציבור22.08.2017
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי- סגור להערות הציבור20.06.2016
© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני. אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק, לשכתב, להפיץ, להעביר, לשכפל, להציג, לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, ללא הסכמה של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה
דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות, התחייבויות אשראי, חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב, נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו. פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות. דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בכלל. מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו. הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה. הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי במדינה מסוימת.
מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון. דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר, כגון סיכון המתייחס לנזילות, לערך השוק, לשינויים בשערי ריבית, לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה, החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו. 
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת למשקיע מסוים. מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים, ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש, להחזיק או למכור. כל משקיע צריך להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.
מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים פרטיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע פרטי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן: "המידע"), נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת) הנחשבים בעיניה לאמינים. מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע. מידרוג נוקטת באמצעים סבירים, למיטב הבנתה, כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים, אם וככל שהדבר מתאים. יחד עם זאת, מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע.
האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג. מידרוג רשאית לסטות מן האמור בכל פרסום כזה, בכל עת.
בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג, לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם ו/או ישות, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כספי או אחר, ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או קשור, אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך הדירוג, לרבות בשל אי מתן דירוג, גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל, לרבות, אך לא רק, בגין: (א) כל אובדן רווחים, בהווה או בעתיד, לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי, בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק, אשר נגרמו בקשר לנכס פיננסי מסוים, בין השאר אך לא רק, כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה, פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה), מצדם של דירקטורים, נושאי משרה, עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג, בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. 
דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: http://www.midroog.co.il.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update