מתודולוגיות

פתוח להערות הציבור

פברואר2020

דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים-פתוח להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג חברות נדל"ן יזום למגורים שפורסמה על ידה בפברואר 2016 להלן: "המתודולוגיה המוצעת"
ו "המתודולוגיה הקיימת"( וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים.

נסגר להערות הציבור

מאי2020

התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים-סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתייחסת למתודולוגיית הדירוג המסבירה ומפרטת את גישתה של מידרוג לביצוע התאמות לדוחות
הכספיים של מנפיקים ולחישוב מדדים פיננסיים מרכזיים בהערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י תאגידים.
התאמות לדוחות הכספיים לצורך חישוב והצגה של מדדים פיננסיים מרכזיים מיושמות כל העת על ידי מידרוג במסגרת הניתוח
האנליטי לצורך הערכת סיכוני אשראי של מנפיקים, אולם המתודולוגיה המובאת להלן כשהיא מוצעת להערות הציבור נועדה לתאר
ולפרט את הקווים המנחים לצורך ביצוע התאמות לדוחות הכספיים, ואת אופן יישומם בדירוג מכשירי חוב. המתודולוגי ה המוצעת
נועדה לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריי ם המשפיעים על גיש ת מידרו ג לביצוע התאמות לדוחו ת הכספיים ולחישוב מדדים פיננסיים מרכזיים עבור תאגידים. מידרוג מבצעת התאמות לדוחות הכספיים של חברות על מנת לשפר את הניתוח האנליטי
לצורך הערכת סיכוני אשראי ועל מנת לשפר את מידת ההשוואתיות בין מנפיקים בקבוצת ההשוואה. ההתאמות לדוחות הכספיים
שמצבעת מידרוג נועדו בין היתר לחישוב מדדים פיננסיים המשמשים בקביעת דירוג האשראי של המנפיקים המדורגים ע ל ידי מידרוג .
מאי2020

דירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה- סגור להערות הציבור

בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים את הפרמטרים העיקריים לדירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה . הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות אלו. הערכת הפרמטרים בדירוג יכול שתעשה בנתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.
לאור קיומם של מאפיינים ייחודיים למנפיקים ספציפיים, מידרוג עשויה להביא בחשבון שיקולי דירוג נוספים אשר עשויים להיות רלוונטיים לצורך קביעת הדירוג, וזאת בנוסף לרשימת הפרמטרים המפורטים בדוח המתודולוגי. מדובר בשיקולים אשר עשויים להיות חשובים להערכת כושר החזר האשראי, אולם רק במקרים מסוימים. כמו כן, ייתכן כי שיקולים מתודולוגיים המפורטים במתודולוגיות דירוג רוחביות אחרות יהיו רלוונטיים לדירוגים בענף זה. יתרה מזאת, מכיוון שדירוגים הינם צופים פני עתיד, מידרוג לוקחת בחשבון הערכה של מגמות בדבר הסיכונים והגורמים הממתנים, באופן איכותי.
מאי2020

דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף הייזום למגורים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות בענף הייזום למגורים.
דצמבר2019

דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה דירוג חובות נחותים, מכשירים היברידיים ומניות בכורה בתחום המימון התאגידי שפורסמה על ידה באוגוסט 2018 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת" בהתאמה).
דצמבר2019

דירוגים לזמן קצר- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את העדכון שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוגים לזמן קצר שפורסמה על ידה ביולי 2015 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת") וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוגים לזמן קצר.
אוקטובר2019

דירוג חברות קמעונאות- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג חברות קמעונאיות שפורסמה על
ידה במאי 2016 )להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת"( וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים
העיקריים המשפיעים על דירוג חברות קמעונאיות .
ספטמבר2019

דירוג בנקים- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בפיקדונות ובמכשירי חוב המונפקים ע"י בנקים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על הדירוג של מכשירים אלה.
בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים את שלבי הניתוח העיקריים בדירוג מכשירי חוב של בנקים אלה כוללים: (1) מטריצת דירוג המפרטת פרמטרים עיקריים להערכת איתנות פיננסית פנימית (להלן: "מטריצת הדירוג"); (2) בחינת תמיכת בעלים וצדדים קשרים; (3) בחינת מדרג ההפסד הצפוי היחסי להתחייבויות הבנק לפי תנאיהן ; ו-(4) בחינת תמיכת מדינה בהתחייבויות הבנק ככל וקיימת. להערכתנו, שלבי ניתוח אלו, לרבות מטריצת הדירוג ומודל כשל פירעון משותף, המתוארים בהמשך דוח זה, יכולים לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את פרופיל סיכון האשראי של בנקים ולסכם את הפרמטרים והשיקולים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגבוהה ביותר לקביעת דירוגים של בנקים.
ספטמבר2019

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי -סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי שפורסמה על ידה בספטמבר 2017 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת" בהתאמה).
יולי2019

דירוג תאגידים לא פיננסיים- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג תאגידים לא-פיננסיים שפורסמה על ידה בספטמבר 2015 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת") וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג תאגידים לא-פיננסיים.
יוני2019

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי -סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי , שפורסמה על ידה בספטמבר 2017 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת" בהתאמה).
פברואר2019

מתודולוגיה לדירוג בנקים- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג בנקים שפורסמה על ידה בנובמבר
2017 )להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת" בהתאמה( וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים
העיקריים המשפיעים על דירוג בנקים.
ינואר2019

מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות-סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מגובים נכסים (ABS), מסוג הלוואות צרכניות (להלן:”Consumer Loan Backed Securitizations” או "איגוח הלוואות צרכניות").
הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג של עסקאות מסוג זה, וביניהם מבנה ואיכות האשראי של תיק הנכסים, מבנה העסקה, סיכוני צד נגדי וסיכונים תפעוליים ומשפטיים.
דצמבר2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי-סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף כרטיסי האשראי. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות כרטיסי אשראי.
בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים מטריצת דירוג המפרטת פרמטרים עיקריים לדירוג חברות בענף כרטיסי אשראי (להלן: "מטריצת הדירוג"). להערכתנו, מטריצת הדירוג הינה כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את פרופיל סיכון האשראי של חברות הפועלות בענף כרטיסי אשראי ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר לקביעת דירוגים בענף כרטיסי אשראי. הערכת הפרמטרים במטריצת הדירוג יכול שתעשה על בסיס נתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.
נובמבר2018

דירוג חברות נדלן מניב - סגור להצעות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף הנדל"ן
המניב. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות בענף הנדל"ן המניב.
בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים מטריצת דירוג המפרטת פרמטרים עיקריים לדירוג חברות בענף הנדל"ן המניב )להלן: "מטריצת
הדירוג"(. להערכתנו, מטריצת הדירוג הינה כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את פרופיל סיכון
האשראי של חברות הפועלות בענף הנדל"ן המניב ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר
לקביעת דירוגים בענף הנדל"ן המניב. הערכת הפרמטרים במטריצת הדירוג יכול שתעשה בנתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או
באמצעות שילוב שלהם.
מאי2018

דירוג מנפיק הקשור למדינה - סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י גופים הקשורים למדינה. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג מנפיקים הקשורים למדינה ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי מנפיקים הקשורים למדינה. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוגים של מנפיקים הקשורים למדינה.
מאי2018

דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי - סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י רשויות מקומיות (להלן: "רשויות מקומיות" ו/או "רשות"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוגי הרשויות המקומיות והאג"ח המוניציפאלי.
מאי2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף כרטיסי האשראי. מתודולוגיה זו, תחול על חברות כרטיסי אשראי העוסקות בפעילות סליקה והנפקת כרטיסי אשראי ומפוקחות ע"י בנק ישראל (להלן: "הענף"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות כרטיסי אשראי ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות בענף. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים בענף זה.
מרץ2018

דירוג תעודות פיקדון- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בתעודות פיקדון(להלן: "תעודות פיקדון"). הדוח נועד
לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים אשר משפיעים על הדירוג, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי
עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד משתנים כמותיים, איכותיים וסטטיסטיים עשויים להשפיע על הדירוג. הדוח אינו מכיל דיון ממצה
באשר לכל המשתנים הגלומים בדירוג, ונועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, הכמותיים והסטטיסטיים שהינם בדרך
כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים של תעודות פיקדון.
פברואר2018

דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בעסקאות מימון פרויקטים ותשתיות. המתודולוגיה הינה כללית ולוקחת בחשבון אלמנטים מרכזיים בדירוג עסקאות מימון פרויקטים, באופן רוחבי, לרבות פרויקטים הכוללים סיכון הקמה או פרויקטים אשר לא קיימת בעבורם מתודולוגיה פרטנית. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים, המשפיעים על דירוג החוב של פרויקטים, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים או עלולים להשפיע על דירוג החוב של פרויקטים. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוג החוב של פרויקטים.
פברואר2018

דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני האשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים לטובת פרויקטים של תחנות כוח פוסיליות ואנרגיה מתחדשת.
דצמבר2017

דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי-סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בהתחייבויות ובמכשירי חוב המונפקים ע"י חברות
הפועלות בענף ביטוח חיים, בריאות וכללי
נובמבר2017

דירוג מנפיק הקשור למדינה-סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י גופים הקשורים למדינה.
נובמבר2017

דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי-סגור להערות ציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י רשויות מקומיות
ספטמבר2017

דירוג חברות אחזקה - סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג חברות אחזקה שפורסמה על ידה בדצמבר 2011
ספטמבר2017

דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים - סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג לדירוג מכשירי חוב או מנפיקים המצויים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים, בהתאם
להגדרות של מידרוג לכשל פרעון.
אוגוסט2017

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי-סגור להערות ההציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתייחסת למתודולוגיית הדירוג המסבירה ומפרטת את גישתה של מידרוג בבואה לבחון שיקולים
מבניים בדירוג של מכשירי חוב ומנפיקים בתחום המימון התאגידי.
יוני2016

דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגית דירוג האיתנות הפיננסית IFS)) של חברות ביטוח שפורסמה על ידה בפברואר 2015 (להלן-"המתודולוגיה הקיימת"), וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג מבטחים ואיכות האשראי שלהם.

תוצאות בקשה להערות הציבור

מאי2020

התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים- תוצאות הערות הציבור

ביום ה 08/03/2020- פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה התאמות לדוחות הכספיים והצגת מדדים
פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים.
בתאריך ה 13/05/2020- נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – התאמות לדוחות הכספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים - סגור להערות הציבור .
מאי2020

דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים- תוצאות הערות הציבור

ביום ה-26 בפברואר 2020 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים. ביום ה-14 במאי 2020 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים- סגור להערות הציבור.
מאי2020

דירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה- תוצאות הערות הציבור

ביום ה-25 בפברואר 2020 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה. בתאריך ה-25 במרץ 2020 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה.
דצמבר2019

דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-03.11.2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חובות נחותים, מכשירים היברידיים ומניות בכורה. בתאריך ה-04.12.2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור - דירוג חובות נחותים מכשירים היברידיים ומניות בכורה - סגור להערות הציבור.
דצמבר2019

דירוגים לזמן קצר- תוצאות הערות הציבור

ביום ה-13 בנובמבר 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוגים לזמן קצר. בתאריך ה-13 בדצמבר 2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור
נובמבר2019

דירוג חברות קמעונאות - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-19/08/2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות קמעונאות. בתאריך ה-19/09/2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דירוג חברות קמעונאיות - סגור להערות הציבור.
ספטמבר2019

דירוג בנקים- תוצאות הערות מהציבור

הזמנה להגיש הערות מהציבור
ביום ה-12 באוגוסט 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג בנקים. בתאריך ה-12 בספטמבר 2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – מתודולוגיה לדירוג בנקים – סגור להערות הציבור.
סיכום התגובות שהתקבלו
מידרוג לא קיבלה הערות כלשהן במהלך התקופה להגשת תגובות.
ספטמבר2019

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה 12- לאוגוס ט 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, בנושא שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון
התאגידי. ביום ה 12- בספטמב ר 2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חו ב בתחו ם
המימו ן התאגידי .
סיכום התגובות שהתקבלו
מידרוג לא קיבלה הערות כלשהן במהלך התקופה להגשת תגובות .
ספטמבר2019

דירוג תאגידים לא פיננסיים - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה 24/07/2019- פורסמה הזמנה להגיש הערו ת מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירו ג תאגידים לא-פיננסיים. בתאריך ה-
25/08/2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דירוג תאגידים לא -פיננסיים - סגור להע רות הציבור
מרץ2019

דירוג בנקים- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 12 בפברואר 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג בנקים. בתאריך ה- 13 במרס
2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג בנקים.
פברואר2019

מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-09 בינואר 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות. בתאריך ה-10 בפברואר 2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות.
ינואר2019

דירוג חברות נדל"ן מניב-תוצאות הערות הציבור

ביום ה-15 באוקטובר 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות נדל"ן מניב. ביום ה-15 בנובמבר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות נדל"ן מניב
דצמבר2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי-תוצאות הערות הציבור

ביום ה-20 בנובמבר 2018, פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות כרטיסי אשראי. בתאריך ה-20 בדצמבר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות כרטיסי אשראי.
אוגוסט2018

דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-9 ביולי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי. בתאריך ה-9 באוגוסט 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי.
יולי2018

דירוג רשויות מקומיות ואגח מוניציפאלי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-21 במאי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי. בתאריך ה-21 ביוני 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי.
יולי2018

דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-21 במאי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג מנפיק הקשור למדינה. בתאריך ה-21 ביוני 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור - דוח מתודולוגי לדירוג מנפיק הקשור למדינה.
יוני2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-16 במאי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות כרטיסי אשראי. בתאריך ה-17 ביוני 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות כרטיסי אשראי.
מאי2018

דירוג תעודות פיקדון- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 20 במרץ 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג תעודות פיקדון. בתאריך ה- 19 באפריל 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג תעודות פיקדון.
פברואר2018

דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 31 בדצמבר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג מימון הקמה ותפעול של
פרויקטים ותשתיות. בתאריך ה- 1 בפברואר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות.
פברואר2018

דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 31 בדצמבר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות. בתאריך ה- 1 בפברואר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג תחנות כוח פוסליות ואנרגיות ומתחדשות.
ינואר2018

דירוג תעודות פיקדון-תוצאות הערות מהציבור

...
דצמבר2017

דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי-תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 19 בנובמבר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור למתודולוגיה בנושא דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי
בתאריך ה- 20 בדצמבר 2017 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור
נובמבר2017

דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי-תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 4 באוקטובר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי
חוב פוגמים.
נובמבר2017

דירוג בנקים - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 3 באוקטובר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור למתודולוגיה בנושא דירוג בנקים.
נובמבר2017

דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 3 באוקטובר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי חוב פוגמים.
נובמבר2017

דירוג חברות אחזקה - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה 17- באוגוסט 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, למתודולוגיה בנושא דירוג חברות אחזקה.
ספטמבר2017

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-19 ביולי 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, למתודולוגיה בנושא שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי
ספטמבר2017

דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים-תוצאות הערות מהציבור

ביום ה 19- ביולי 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי
חוב פוגמים. בתאריך ה 20- באוגוסט 2017 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור - מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי
חוב פגומים.
יולי2016

דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-17 במאי 2016 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגית דירוג האיתנות הפיננסית IFS)) של חברות ביטוח שפורסמה על ידה בפברואר 2015, וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג מבטחים ואיכות האשראי שלהם. בתאריך ה-20 ביוני 2016 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור - הזמנה להגיש הערות מהציבור – מתודולוגיה לדירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה