מתודולוגיות

יולי2020

דירוג חברות וספקיות חשמל הפועלות בשווקים ללא הסדרה תעריפית

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות וספקיות חשמל הפועלות בשווקים ללא הסדרה תעריפית . הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות אלו.
יולי2020

דירוג חברות חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי של חברות חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה )להלן:
"החברה" או "החברות"(. הדו ח נוע ד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג החברות .
יולי2020

דירוג חברות נמל

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף הנמלים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות בענף הנמלים.
לאור קיומם של מאפיינים ייחודיים למנפיקים ספציפיים, מידרוג עשויה להביא בחשבון שיקולי דירוג נוספים אשר עשויים להיות רלוונטיים לצורך קביעת הדירוג, וזאת בנוסף לרשימת הפרמטרים המפורטים במטריצת הדירוג. מדובר בשיקולים אשר עשויים להיות חשובים להערכת כושר החזר האשראי, אולם רק במקרים מסוימים. כמו כן, ייתכן כי שיקולים מתודולוגיים המפורטים במתודולוגיות דירוג רוחביות אחרות יהיו רלוונטיים לדירוגים בענף זה. יתרה מזאת, מכיוון שדירוגים הינם צופים פני עתיד, מידרוג לוקחת בחשבון הערכה של מגמות בדבר הסיכונים והגורמים הממתנים, באופן איכותי.
בדוח מתודולוגי זה נציג את הנושאים הבאים: (1) תחולת המתודולוגיה; (2) פרמטרים עיקריים במתודולוגיה; (3) פירוט הפרמטרים העיקריים; (5) שיקולים נוספים; (6) דוחות קשורים.
מידרוג בוחנת ומעדכנת את מתודולוגיות הדירוג בהתאם לצורך.
יולי2020

דירוג חברות הפועלות בענף תחבורה ציבורית

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף התחבורה הציבורית. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות אלו.
לאור קיומם של מאפיינים ייחודיים למנפיקים ספציפיים, מידרוג עשויה להביא בחשבון שיקולי דירוג נוספים אשר עשויים להיות רלוונטיים לצורך קביעת הדירוג, וזאת בנוסף לרשימת הפרמטרים המפורטים במטריצת הדירוג. מדובר בשיקולים אשר עשויים להיות חשובים להערכת כושר החזר האשראי, אולם רק במקרים מסוימים. כמו כן, ייתכן כי שיקולים מתודולוגיים המפורטים במתודולוגיות דירוג רוחביות אחרות יהיו רלוונטיים לדירוגים בענף זה. יתרה מזאת, מכיוון שדירוגים הינם צופים פני עתיד, מידרוג לוקחת בחשבון הערכה של מגמות בדבר הסיכונים והגורמים הממתנים, באופן איכותי.
בדוח מתודולוגי זה נציג את הנושאים הבאים: (1) תחולת המתודולוגיה; (2) פרמטרים עיקריים במתודולוגיה; (3) פירוט הפרמטרים העיקריים; (4) שיקולים נוספים; (5) דוחות קשורים.
מידרוג בוחנת ומעדכנת את מתודולוגיות הדירוג בהתאם לצורך.
מאי2020

דירוג חברות נדל"ן מניב

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף הנדל"ן המניב. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות בענף הנדל"ן המניב.
מאי2020

התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג לביצוע התאמות לדוחות הכספיים של מנפיקים על ידי מידרוג ואופן חישוב והצגה של מדדי ם פיננסיים מרכזיים המשמשים את מידרוג בהערכת כושר החזר האשראי של מכשירי חו ב המונפקים ע"י תאגידים.
הדוח נועד
לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על גישת מידרוג לביצוע התאמות לדוחות הכספיים ולחישוב
מדדי ם פיננסיים מרכזיים עבור תאגידים . כמו כן הדוח המתודולוגי נועד, בין היתר, לחדד ולהסביר את גישת מידרוג להגדרה ולמהות האנליטית של מדדים פיננסיים עיקריים במסגרת ניתוח סיכוני האשראי של מנפיקים ומכשירי חוב ואת השיקולים העיקריים העומדים בבסיס גישה זו .
מאי2020

התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים-סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתייחסת למתודולוגיית הדירוג המסבירה ומפרטת את גישתה של מידרוג לביצוע התאמות לדוחות
הכספיים של מנפיקים ולחישוב מדדים פיננסיים מרכזיים בהערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י תאגידים.
התאמות לדוחות הכספיים לצורך חישוב והצגה של מדדים פיננסיים מרכזיים מיושמות כל העת על ידי מידרוג במסגרת הניתוח
האנליטי לצורך הערכת סיכוני אשראי של מנפיקים, אולם המתודולוגיה המובאת להלן כשהיא מוצעת להערות הציבור נועדה לתאר
ולפרט את הקווים המנחים לצורך ביצוע התאמות לדוחות הכספיים, ואת אופן יישומם בדירוג מכשירי חוב. המתודולוגי ה המוצעת
נועדה לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריי ם המשפיעים על גיש ת מידרו ג לביצוע התאמות לדוחו ת הכספיים ולחישוב מדדים פיננסיים מרכזיים עבור תאגידים. מידרוג מבצעת התאמות לדוחות הכספיים של חברות על מנת לשפר את הניתוח האנליטי
לצורך הערכת סיכוני אשראי ועל מנת לשפר את מידת ההשוואתיות בין מנפיקים בקבוצת ההשוואה. ההתאמות לדוחות הכספיים
שמצבעת מידרוג נועדו בין היתר לחישוב מדדים פיננסיים המשמשים בקביעת דירוג האשראי של המנפיקים המדורגים ע ל ידי מידרוג .
מאי2020

התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים- תוצאות הערות הציבור

ביום ה 08/03/2020- פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה התאמות לדוחות הכספיים והצגת מדדים
פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים.
בתאריך ה 13/05/2020- נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – התאמות לדוחות הכספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים - סגור להערות הציבור .
מאי2020

דירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה

בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים את הפרמטרים העיקריים לדירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה . הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות אלו. הערכת הפרמטרים בדירוג יכול שתעשה בנתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.
לאור קיומם של מאפיינים ייחודיים למנפיקים ספציפיים, מידרוג עשויה להביא בחשבון שיקולי דירוג נוספים אשר עשויים להיות רלוונטיים לצורך קביעת הדירוג, וזאת בנוסף לרשימת הפרמטרים המפורטים בדוח המתודולוגי. מדובר בשיקולים אשר עשויים להיות חשובים להערכת כושר החזר האשראי, אולם רק במקרים מסוימים. כמו כן, ייתכן כי שיקולים מתודולוגיים המפורטים במתודולוגיות דירוג רוחביות אחרות יהיו רלוונטיים לדירוגים בענף זה. יתרה מזאת, מכיוון שדירוגים הינם צופים פני עתיד, מידרוג לוקחת בחשבון הערכה של מגמות בדבר הסיכונים והגורמים הממתנים, באופן איכותי.
מאי2020

דירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה- סגור להערות הציבור

בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים את הפרמטרים העיקריים לדירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה . הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות אלו. הערכת הפרמטרים בדירוג יכול שתעשה בנתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.
לאור קיומם של מאפיינים ייחודיים למנפיקים ספציפיים, מידרוג עשויה להביא בחשבון שיקולי דירוג נוספים אשר עשויים להיות רלוונטיים לצורך קביעת הדירוג, וזאת בנוסף לרשימת הפרמטרים המפורטים בדוח המתודולוגי. מדובר בשיקולים אשר עשויים להיות חשובים להערכת כושר החזר האשראי, אולם רק במקרים מסוימים. כמו כן, ייתכן כי שיקולים מתודולוגיים המפורטים במתודולוגיות דירוג רוחביות אחרות יהיו רלוונטיים לדירוגים בענף זה. יתרה מזאת, מכיוון שדירוגים הינם צופים פני עתיד, מידרוג לוקחת בחשבון הערכה של מגמות בדבר הסיכונים והגורמים הממתנים, באופן איכותי.
מאי2020

דירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה- תוצאות הערות הציבור

ביום ה-25 בפברואר 2020 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה. בתאריך ה-25 במרץ 2020 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה.
מאי2020

דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים, דוח מתודולוגי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף הייזום למגורים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות בענף הייזום למגורים.
מאי2020

דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף הייזום למגורים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות בענף הייזום למגורים.
מאי2020

דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים- תוצאות הערות הציבור

ביום ה-26 בפברואר 2020 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים. ביום ה-14 במאי 2020 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים- סגור להערות הציבור.
מאי2020

מכשירי חוב מגובים משכנתאות הפוכות – ביטול מתודולוגיה

בהתאם להוראות תקנה 13 (ח)(1) לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ה-2014, הרינו לדווח בזאת על ביטול המתודולוגיה מכשירי חוב מגובים משכנתאות הפוכות – Reverse Mortgage Securitizations (RMS), ממרץ 2017. אין לחברה כיום דירוגים מונפקים לפי המתודולוגיה האמורה, ולכן אין בביטול האמור כדי להשפיע על הדירוגים שהנפיקה החברה.
פברואר2020

דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים-פתוח להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג חברות נדל"ן יזום למגורים שפורסמה על ידה בפברואר 2016 להלן: "המתודולוגיה המוצעת"
ו "המתודולוגיה הקיימת"( וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים.
דצמבר2019

דירוג חובות נחותים, מכשירים היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת
מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשיר י חוב נחותים, היברידיים ומניות בכורה, ואשר
יש בהם כד י להשפיע על כושר החזר האשראי של מנפיקים ומכשירי חו ב. כמו כן מטרת דוח זה הינה להסביר את שיקולי מידרוג
בקביעת המשקל ההוני של מכשירים היברידיים, מניות בכורה והלוואות בעלים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים
והכמותיים העיקריים שמשפיעים על דירוגי מכשירי חוב נחותים, היברידיים ומניות בכורה ועל קביעת המשקל ההוני של המכשירים
ההיברידיים.
דצמבר2019

דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה דירוג חובות נחותים, מכשירים היברידיים ומניות בכורה בתחום המימון התאגידי שפורסמה על ידה באוגוסט 2018 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת" בהתאמה).
דצמבר2019

דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-03.11.2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חובות נחותים, מכשירים היברידיים ומניות בכורה. בתאריך ה-04.12.2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור - דירוג חובות נחותים מכשירים היברידיים ומניות בכורה - סגור להערות הציבור.
דצמבר2019

דירוגים לזמן קצר- תוצאות הערות הציבור

ביום ה-13 בנובמבר 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוגים לזמן קצר. בתאריך ה-13 בדצמבר 2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור
דצמבר2019

דירוגים לזמן קצר

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני האשראי הגלומים בדירוגים לזמן קצר של ניירות ערך מסחריים (להלן: "נע"מ") וכן דירוגים נוספים לזמן קצר כמתואר בסעיף תחולת המתודולוגיה להלן. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים, המשפיעים על דירוג נע"מ. בדוח זה מוצגים קווים מנחים לדירוג נע"מ (להלן: "הקווים המנחים"). להערכתנו, קווים מנחים הינם כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את כושר החזר האשראי של תאגידים ביחס למכשירי נע"מ, ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר לקביעת דירוג לזמן קצר. הערכת הפרמטרים בקווים המנחים יכול שתעשה בנתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.
דצמבר2019

דירוגים לזמן קצר- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את העדכון שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוגים לזמן קצר שפורסמה על ידה ביולי 2015 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת") וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוגים לזמן קצר.
נובמבר2019

דירוג חברות קמעונאות - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-19/08/2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות קמעונאות. בתאריך ה-19/09/2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דירוג חברות קמעונאיות - סגור להערות הציבור.
נובמבר2019

דירוג חברות קמעונאות

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות קמעונאיות, כאשר הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות אלו.
אוקטובר2019

דירוג חברות קמעונאות- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג חברות קמעונאיות שפורסמה על
ידה במאי 2016 )להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת"( וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים
העיקריים המשפיעים על דירוג חברות קמעונאיות .
ספטמבר2019

דירוג בנקים

הקדמה
מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בפיקדונות ובמכשירי חוב המונפקים ע"י בנקים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על הדירוג של מכשירים אלה.
בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים את שלבי הניתוח העיקריים בדירוג מכשירי חוב של בנקים אלה כוללים: (1) מטריצת דירוג המפרטת פרמטרים עיקריים להערכת איתנות פיננסית פנימית (להלן: "מטריצת הדירוג"); (2) בחינת תמיכת בעלים וצדדים קשרים; (3) בחינת מדרג ההפסד הצפוי היחסי להתחייבויות הבנק לפי תנאיהן ; ו-(4) בחינת תמיכת מדינה בהתחייבויות הבנק ככל וקיימת. להערכתנו, שלבי ניתוח אלו, לרבות מטריצת הדירוג ומודל כשל פירעון משותף, המתוארים בהמשך דוח זה, יכולים לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את פרופיל סיכון האשראי של בנקים ולסכם את הפרמטרים והשיקולים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגבוהה ביותר לקביעת דירוגים של בנקים.
ספטמבר2019

דירוג בנקים- תוצאות הערות מהציבור

הזמנה להגיש הערות מהציבור
ביום ה-12 באוגוסט 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג בנקים. בתאריך ה-12 בספטמבר 2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – מתודולוגיה לדירוג בנקים – סגור להערות הציבור.
סיכום התגובות שהתקבלו
מידרוג לא קיבלה הערות כלשהן במהלך התקופה להגשת תגובות.
ספטמבר2019

דירוג בנקים- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בפיקדונות ובמכשירי חוב המונפקים ע"י בנקים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על הדירוג של מכשירים אלה.
בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים את שלבי הניתוח העיקריים בדירוג מכשירי חוב של בנקים אלה כוללים: (1) מטריצת דירוג המפרטת פרמטרים עיקריים להערכת איתנות פיננסית פנימית (להלן: "מטריצת הדירוג"); (2) בחינת תמיכת בעלים וצדדים קשרים; (3) בחינת מדרג ההפסד הצפוי היחסי להתחייבויות הבנק לפי תנאיהן ; ו-(4) בחינת תמיכת מדינה בהתחייבויות הבנק ככל וקיימת. להערכתנו, שלבי ניתוח אלו, לרבות מטריצת הדירוג ומודל כשל פירעון משותף, המתוארים בהמשך דוח זה, יכולים לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את פרופיל סיכון האשראי של בנקים ולסכם את הפרמטרים והשיקולים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגבוהה ביותר לקביעת דירוגים של בנקים.
ספטמבר2019

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה 12- לאוגוס ט 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, בנושא שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון
התאגידי. ביום ה 12- בספטמב ר 2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חו ב בתחו ם
המימו ן התאגידי .
סיכום התגובות שהתקבלו
מידרוג לא קיבלה הערות כלשהן במהלך התקופה להגשת תגובות .
ספטמבר2019

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג בבחינת מאפיינים מבניים בדירוג מנפיקים ומכשירי חוב בתחום המימון התאגידי, אשר
יש בהם כדי להשפיע על כושר החזר האשראי של מנפיקים ומכשירי חוב או לצמצם את הפסדי האשראי הצפויים בעת כשל פרעון.
מאפיינים מבניים מסוג זה עשויים לכלול בטחונות המגבים מכשירי חוב, ערבויות, תמיכה חיצונית למנפיק או למכשירי חוב וכן תנאים מבניים בלתי רגילים אחרים שעשויים לאפיין מכשירי חוב. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים שמידרוג מפעילה בבואה לבחון השפעה של שיקולים מבניים על דירוג מנפיקי ם ומכשירי חוב.
בדו ח מתודולוג י זה אנו מציגים קווים מנחים לקבל ת הטבה דירוגית בגין מכשירי חוב מגובי בטחונו ת )להלן: "קווים מנחים"(. להערכתנו,
קווים מנחים הינם כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנ ת להעריך בקירוב את השפעת הבטוחה על כושר החזר
האשראי של תאגידים ביחס למכשירי חוב שונים, ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר לקביעת ההטבה הדירוגית בגין מכשירי חוב מגובי בטחונות. הערכת הפרמטרים בקווים המנחים יכול שתעשה בנתונים היסטוריים או
בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.
ספטמבר2019

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי -סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי שפורסמה על ידה בספטמבר 2017 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת" בהתאמה).
ספטמבר2019

דירוג תאגידים לא פיננסיים - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה 24/07/2019- פורסמה הזמנה להגיש הערו ת מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירו ג תאגידים לא-פיננסיים. בתאריך ה-
25/08/2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דירוג תאגידים לא -פיננסיים - סגור להע רות הציבור
ספטמבר2019

דירוג תאגידים לא פיננסיים

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשרא י הגלומים במכשירי חו ב המונפקי ם ע"י תאגידים לא-פיננסיים,
כאשר הדו ח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות אלו.
ספטמבר2019

דירוג חברות קבלנות - ביטול מתודולוגיה

בהתאם להוראות תקנה 13 )ח() 1( לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי תשע"ה 2014- הרינו לדווח בזאת
על ביטול המתודולוגיה לדירוג חברות קבלנות. ביטול המתודולוגיה ייכנס לתוקפו החל ביום 02.10.2019 ומאותו
המועד חברות קבלנות ידורגו על פי המתודולוגיה לדירוג תאגידים לא פיננסיים. לעיון בהזמנה להגיש הערות מהציבור
מיום 24.07.2019 למתודולוגיה של דירוג תאגידים לא פיננסיים, לרבות השלכות השינויים שנעשו במתודולוגיה זו על
דירוגי מידרוג וכן לעיון בתוצאות הערות הציבור מיום 19.09.2019 , הינכם מופנים לאתר מידרוג.
ספטמבר2019

דירוג חברות תעשייה בטחונית- ביטול מתודולוגיה

מידרוג
19/09/2019 דירוג חברות תעשייה ביטחונית – הודעה על ביטול מתודולוגיה 2
בהתאם להוראות תקנה 13 )ח() 1( לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי תשע"ה 2014- הרינו לדווח בזאת
על ביטול המתודולוגיה לדירוג חברות תעשייה ביטחונית. ביטול המתודולוגיה ייכנס לתוקפו החל ביום 02.10.2019
ומאותו המועד חברות תעשייה ביטחונית ידורגו על פי המתודולוגיה לדירוג תאגידים לא פיננסיים. לעיון בהזמנה להגיש
הערות מהציבור מיום 24.07.2019 למתודולוגיה של דירוג תאגידים לא פיננסיים, לרבות השלכות השינויים שנעשו
במתודולוגיה זו על דירוגי מידרוג וכן לעיון בתוצאות הערות הציבור מיום 19.09.2019 , הינכם מופנים לאתר מידרוג.
יולי2019

דירוג תאגידים לא פיננסיים- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג תאגידים לא-פיננסיים שפורסמה על ידה בספטמבר 2015 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת") וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג תאגידים לא-פיננסיים.
יוני2019

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי -סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי , שפורסמה על ידה בספטמבר 2017 (להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת" בהתאמה).
מרץ2019

דירוג בנקים- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 12 בפברואר 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג בנקים. בתאריך ה- 13 במרס
2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג בנקים.
פברואר2019

מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מגובים נכסים (ABS), מסוג הלוואות צרכניות (להלן:”Consumer Loan Backed Securitizations” או "איגוח הלוואות צרכניות"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג של עסקאות מסוג זה, וביניהם מבנה ואיכות האשראי של תיק הנכסים, מבנה העסקה, סיכוני צד נגדי וסיכונים תפעוליים ומשפטיים.
פברואר2019

מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-09 בינואר 2019 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות. בתאריך ה-10 בפברואר 2019 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות.
פברואר2019

מתודולוגיה לדירוג בנקים- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג בנקים שפורסמה על ידה בנובמבר
2017 )להלן: "המתודולוגיה המוצעת" ו-"המתודולוגיה הקיימת" בהתאמה( וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים
העיקריים המשפיעים על דירוג בנקים.
ינואר2019

דירוג חברות נדל"ן מניב-תוצאות הערות הציבור

ביום ה-15 באוקטובר 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות נדל"ן מניב. ביום ה-15 בנובמבר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות נדל"ן מניב
ינואר2019

מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות-סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מגובים נכסים (ABS), מסוג הלוואות צרכניות (להלן:”Consumer Loan Backed Securitizations” או "איגוח הלוואות צרכניות").
הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג של עסקאות מסוג זה, וביניהם מבנה ואיכות האשראי של תיק הנכסים, מבנה העסקה, סיכוני צד נגדי וסיכונים תפעוליים ומשפטיים.
דצמבר2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי-תוצאות הערות הציבור

ביום ה-20 בנובמבר 2018, פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות כרטיסי אשראי. בתאריך ה-20 בדצמבר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות כרטיסי אשראי.
דצמבר2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי-סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף כרטיסי האשראי. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות כרטיסי אשראי.
בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים מטריצת דירוג המפרטת פרמטרים עיקריים לדירוג חברות בענף כרטיסי אשראי (להלן: "מטריצת הדירוג"). להערכתנו, מטריצת הדירוג הינה כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את פרופיל סיכון האשראי של חברות הפועלות בענף כרטיסי אשראי ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר לקביעת דירוגים בענף כרטיסי אשראי. הערכת הפרמטרים במטריצת הדירוג יכול שתעשה על בסיס נתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.
דצמבר2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף כרטיסי האשראי. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות כרטיסי אשראי.
בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים מטריצת דירוג המפרטת פרמטרים עיקריים לדירוג חברות בענף כרטיסי אשראי (להלן: "מטריצת הדירוג"). להערכתנו, מטריצת הדירוג הינה כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את פרופיל סיכון האשראי של חברות הפועלות בענף כרטיסי אשראי ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר לקביעת דירוגים בענף כרטיסי אשראי. הערכת הפרמטרים במטריצת הדירוג יכול שתעשה על בסיס נתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או באמצעות שילוב שלהם.
דצמבר2018

דירוג תעודות סל-הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13 )ח() 1( לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ה 2014- , הרינו לדווח בזאת על ביטול
המתודולוגיה לדירוג תעודות סל. אין לחברה כיום דירוגים מונפקים לפי המתודולוגיה האמורה, ולכן אין בביטול האמור כדי
להשפיע על הדירוגים שהנפיקה החברה.
נובמבר2018

דירוג חברות נדלן מניב - סגור להצעות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף הנדל"ן
המניב. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות בענף הנדל"ן המניב.
בדוח מתודולוגי זה אנו מציגים מטריצת דירוג המפרטת פרמטרים עיקריים לדירוג חברות בענף הנדל"ן המניב )להלן: "מטריצת
הדירוג"(. להערכתנו, מטריצת הדירוג הינה כלי פשוט יחסית, שיכול לשמש במקרים רבים על מנת להעריך בקירוב את פרופיל סיכון
האשראי של חברות הפועלות בענף הנדל"ן המניב ולסכם את הפרמטרים העיקריים שהינם, בדרך כלל, בעלי החשיבות הגדולה ביותר
לקביעת דירוגים בענף הנדל"ן המניב. הערכת הפרמטרים במטריצת הדירוג יכול שתעשה בנתונים היסטוריים או בנתוני תחזית או
באמצעות שילוב שלהם.
אוגוסט2018

(Colleterlaized Debt Obligations (CDOs- הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13 (ח)(1) לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ה-2014, הרינו לדווח בזאת על ביטול המתודולוגיהCollateralized Debt Obligation (CDO), מדצמבר 2008. אין לחברה כיום דירוגים מונפקים לפי המתודולוגיה האמורה, ולכן אין בביטול האמור כדי להשפיע על הדירוגים שהנפיקה החברה.
אוגוסט2018

דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-9 ביולי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי. בתאריך ה-9 באוגוסט 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי.
יולי2018

דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י רשויות מקומיות (להלן: "רשויות מקומיות" ו/או "רשות"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוגי הרשויות המקומיות והאג"ח המוניציפאלי.
יולי2018

דירוג רשויות מקומיות ואגח מוניציפאלי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-21 במאי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי. בתאריך ה-21 ביוני 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי.
יולי2018

דירוג מנפיק הקשור למדינה

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י גופים הקשורים למדינה. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג מנפיקים הקשורים למדינה ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי מנפיקים הקשורים למדינה. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוגים של מנפיקים הקשורים למדינה.
יולי2018

דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-21 במאי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג מנפיק הקשור למדינה. בתאריך ה-21 ביוני 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור - דוח מתודולוגי לדירוג מנפיק הקשור למדינה.
יוני2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-16 במאי 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג חברות כרטיסי אשראי. בתאריך ה-17 ביוני 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג חברות כרטיסי אשראי.
מאי2018

דירוג מנפיק הקשור למדינה - סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י גופים הקשורים למדינה. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג מנפיקים הקשורים למדינה ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי מנפיקים הקשורים למדינה. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוגים של מנפיקים הקשורים למדינה.
מאי2018

דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי - סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י רשויות מקומיות (להלן: "רשויות מקומיות" ו/או "רשות"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוגי הרשויות המקומיות והאג"ח המוניציפאלי.
מאי2018

דירוג חברות כרטיסי אשראי- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף כרטיסי האשראי. מתודולוגיה זו, תחול על חברות כרטיסי אשראי העוסקות בפעילות סליקה והנפקת כרטיסי אשראי ומפוקחות ע"י בנק ישראל (להלן: "הענף"). הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות כרטיסי אשראי ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות בענף. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים בענף זה.
מאי2018

דירוג תעודות פיקדון- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 20 במרץ 2018 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג תעודות פיקדון. בתאריך ה- 19 באפריל 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג תעודות פיקדון.
מאי2018

דירוג תעודות פיקדון

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בתעודות פיקדון ׁ(להלן: "תעודות פיקדון"). הדוח נועד
לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים אשר משפיעים על הדירוג, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי
עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד משתנים כמותיים, איכותיים וסטטיסטיים עשויים להשפיע על הדירוג. הדוח אינו מכיל דיון ממצה
באשר לכל המשתנים הגלומים בדירוג, ונועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, הכמותיים והסטטיסטיים שהינם בדרך
כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים של תעודות פיקדון.
מרץ2018

דירוג תעודות פיקדון- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בתעודות פיקדון(להלן: "תעודות פיקדון"). הדוח נועד
לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים אשר משפיעים על הדירוג, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי
עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד משתנים כמותיים, איכותיים וסטטיסטיים עשויים להשפיע על הדירוג. הדוח אינו מכיל דיון ממצה
באשר לכל המשתנים הגלומים בדירוג, ונועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, הכמותיים והסטטיסטיים שהינם בדרך
כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים של תעודות פיקדון.
מרץ2018

הערכת איכות מנהל נכסים בקופות גמל וקרנות פנסיה (MQ)-הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13 )ח() 1 ( לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי תשע"ה- 2014 הרינו לדווח בזאת על ביטול המתודולוגיה לדירוג איכות מנהל נכסים בקופות גמל וקרנות פנסיה ) MQ (. אין בביטול המתודולוגיה האמורה כדי להשפיע על הדירוגים שהנפיקה החברה.
פברואר2018

דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני האשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים לטובת פרויקטים של תחנות כוח פוסיליות ואנרגיה מתחדשת.
פברואר2018

דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות- תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 31 בדצמבר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות. בתאריך ה- 1 בפברואר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג תחנות כוח פוסליות ואנרגיות ומתחדשות.
פברואר2018

דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני האשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים לטובת פרויקטים של תחנות כוח פוסיליות ואנרגיה מתחדשת אשר ליבת פעילותם הינה ייצור חשמל ומכירתו ללקוחות קצה שונים.
המתודולוגיה מקיפה מגוון נרחב של סוגי נכסים (מנכס בודד לפורטפוליו של נכסים) מגוון טכנולוגיות (מתקני ייצור חשמל קונבנציונאליים, טכנולוגיית PV , תרמו-סולאר, רוח ועוד) ומאפייני מימון שונים. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים, המשפיעים על דירוג החוב של פרויקטים, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים או עלולים להשפיע על דירוג החוב של פרויקטים. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים
הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוג החוב של פרויקטים.
פברואר2018

דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות- סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בעסקאות מימון פרויקטים ותשתיות. המתודולוגיה הינה כללית ולוקחת בחשבון אלמנטים מרכזיים בדירוג עסקאות מימון פרויקטים, באופן רוחבי, לרבות פרויקטים הכוללים סיכון הקמה או פרויקטים אשר לא קיימת בעבורם מתודולוגיה פרטנית. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים, המשפיעים על דירוג החוב של פרויקטים, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים או עלולים להשפיע על דירוג החוב של פרויקטים. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוג החוב של פרויקטים.
פברואר2018

דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 31 בדצמבר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את המתודולוגיה לדירוג מימון הקמה ותפעול של
פרויקטים ותשתיות. בתאריך ה- 1 בפברואר 2018 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור – דוח מתודולוגי לדירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות.
פברואר2018

דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בעסקאות מימון פרויקטים ותשתיות . המתודולוגיה הינה כללית ולוקחת בחשבון אלמנטים מרכזיים בדירוג עסקאות מימון פרויקטים, באופן רוחבי, לרבות פרויקטים הכוללים סיכון הקמה או פרויקטים אשר לא קיימת בעבורם מתודולוגיה פרטנית. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים, המשפיעים על דירוג החוב של פרויקטים, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים או עלולים להשפיע על דירוג החוב של פרויקטים. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוג החוב של פרויקטים.
פברואר2018

דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בעסקאות מימון פרויקטים ותשתיות (להלן: "פרויקטים"). המתודולוגיה הינה כללית ולוקחת בחשבון אלמנטים מרכזיים בדירוג עסקאות מימון פרויקטים, באופן רוחבי, לרבות פרויקטים הכוללים סיכון הקמה או פרויקטים אשר לא קיימת בעבורם מתודולוגיה פרטנית. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים ,המשפיעים על דירוג החוב של פרויקטים, ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים או עלולים להשפיע על דירוג החוב של פרויקטים. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת דירוג החוב של פרויקטים
ינואר2018

דירוג תעודות פיקדון-תוצאות הערות מהציבור

...
דצמבר2017

דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בהתחייבויות ובמכשירי חוב המונפקים ע"י חברות
הפועלות בענף ביטוח חיים, בריאות וכללי
דצמבר2017

דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי-סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בהתחייבויות ובמכשירי חוב המונפקים ע"י חברות
הפועלות בענף ביטוח חיים, בריאות וכללי
דצמבר2017

דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי-תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 19 בנובמבר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור למתודולוגיה בנושא דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי
בתאריך ה- 20 בדצמבר 2017 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור
נובמבר2017

דירוג בנקים - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 3 באוקטובר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור למתודולוגיה בנושא דירוג בנקים.
נובמבר2017

דירוג מנפיק הקשור למדינה - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 3 באוקטובר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי חוב פוגמים.
נובמבר2017

דירוג מנפיק הקשור למדינה-סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י גופים הקשורים למדינה.
נובמבר2017

דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי-סגור להערות ציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י רשויות מקומיות
נובמבר2017

דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי-תוצאות הערות מהציבור

ביום ה- 4 באוקטובר 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי
חוב פוגמים.
נובמבר2017

דירוג חברות אחזקה

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות אחזקה.
נובמבר2017

דירוג חברות אחזקה - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה 17- באוגוסט 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, למתודולוגיה בנושא דירוג חברות אחזקה.
נובמבר2017

דגשים בהערכת נזילות של מנפיקים - הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13ח1 לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי תשע"ה 2014- הרינו לדווח בזאת
על ביטול המתודולוגיה הערכת נזילות של מנפיקים.
אוקטובר2017

Rating Defaulted Debt Instruments and Issuers and Impaired Debt Instruments Methodology Report , September 2017

The purpose of this report is to explain Midroog's approach to rating debt instruments or issuers in default and impaired debt instruments, according to Midroog's definitions of default.
ספטמבר2017

דירוג חברות אחזקה - סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגיה לדירוג חברות אחזקה שפורסמה על ידה בדצמבר 2011
ספטמבר2017

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי - תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-19 ביולי 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, למתודולוגיה בנושא שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי
ספטמבר2017

דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים - סגור להערות הציבור

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג לדירוג מכשירי חוב או מנפיקים המצויים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים, בהתאם
להגדרות של מידרוג לכשל פרעון.
ספטמבר2017

דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים-תוצאות הערות מהציבור

ביום ה 19- ביולי 2017 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי
חוב פוגמים. בתאריך ה 20- באוגוסט 2017 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור - מתודולוגיה לדירוג מכשירי חוב בשל פירעון ומכשירי
חוב פגומים.
ספטמבר2017

דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג לדירוג מכשירי חוב או מנפיקים המצויים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים, בהתאם
להגדרות של מידרוג לכשל פרעון.
אוגוסט2017

שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי-סגור להערות ההציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתייחסת למתודולוגיית הדירוג המסבירה ומפרטת את גישתה של מידרוג בבואה לבחון שיקולים
מבניים בדירוג של מכשירי חוב ומנפיקים בתחום המימון התאגידי.
מאי2017

מכשירי חוב מגובים בהלוואות לרכישת כלי רכב וליסינג כלי רכב

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מגובים הלוואות לכלי רכב וליסינג
לכלי רכב
מאי2017

אג"ח מגובה נכסים- ABS

ניירות ערך מגובי נכסים או Asset Backed Securities להלן: " ABS "- מהווים חוב שעתיד להיפרע מתזרים המזומנים הנובע ממספר
רב של נכסים או זכויות הומוגניים, המאוגדים יחדיו ומהווים את נכס הבסיס בעסקה
מאי2017

דירוג חברות ביטוח אשראי

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בהתחייבויות ובמכשירי חוב המונפקים ע"י חברות
הפועלות בענף ביטוח אשראי
אפריל2017

הערכת איכות נותן השירותים בתעודות סל ובתעודות פיקדון

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת הסיכונים הגלומים בחברה המנהלת מכשירים פיננסיים מסוג תעודות סל ותעודות פיקדון.
אפריל2017

Structured Notes Backed by Bonds Note אגרות חוב מגובות - הודעת ביטול

בהתאם להוראות תקנה 13)(ח) (1) לתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ה 2014- , הרינו לדווח בזאת על ביטול
ממאי 2011 . אין לחברה כיום דירוגים מונפקים Note אגרות חוב מגובות - Structured Bonds Backed by Notes המתודולוגיה
לפי המתודולוגיה האמורה, ולכן אין בביטול האמור כדי להשפיע על הדירוגים שהנפיקה החברה.
יולי2016

דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי תוצאות הערות מהציבור

ביום ה-17 במאי 2016 פורסמה הזמנה להגיש הערות מהציבור, המתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגית דירוג האיתנות הפיננסית IFS)) של חברות ביטוח שפורסמה על ידה בפברואר 2015, וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג מבטחים ואיכות האשראי שלהם. בתאריך ה-20 ביוני 2016 נסגרה הזמנה זו להערות הציבור - הזמנה להגיש הערות מהציבור – מתודולוגיה לדירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי.
יולי2016

טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised)

טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised)
יוני2016

דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי- סגור להערות הציבור

הזמנה זו להגיש הערות מהציבור מתארת את השינויים שבכוונת מידרוג לבצע למתודולוגית דירוג האיתנות הפיננסית IFS)) של חברות ביטוח שפורסמה על ידה בפברואר 2015 (להלן-"המתודולוגיה הקיימת"), וכן נועדה, בין היתר, לחדד ולהסביר את הפרמטרים העיקריים המשפיעים על דירוג מבטחים ואיכות האשראי שלהם.
יוני2016

דירוג חברות ליסינג תפעולי

מטרת דוח מתודולוגי זה היא להציג את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי החוב המונפקים ע"י חברות ליסינג תפעולי, ולאפשר חברות, למשקיעים ולבעלי עניין שונים בשוק ההון, שקיפות רבה יותר בהבנת הפרמטרים העיקריים אותם מידרוג בוחנת בתהליך הדירוג.
מרץ2016

דירוג חברות תקשורת

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף התקשורת. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים אשר משפיעים על דירוג חברות תקשורת ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות בענף.
מרץ2016

מכשירי חוב מגובים משכנתאות למגורים -(Residential Mortgage Backed Securities (RMBS

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המגובים במשכנתאות למגורים (להלן: Residential Mortgage Backed Securities או "RMBS"), בישראל. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על הדירוג ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על הדירוג. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים של מכשירי חוב מגובים בנכסים מסוג זה. מתודולוגיה זו מחליפה את המתודולוגיה שפורסמה ב-2007. הפרסום נועד לפרט ולחדד את הפרמטרים העיקריים המשמשים בדירוג.
מרץ2016

נותן השירותים ויזם העסקאות בניירות ערך מגובי נכסים

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת הסיכונים הגלומים בנותן השירותים ויזם העסקאות לנכסים המגבים. הערכתServicer Quality (SQ) ויזם העסקאות (גוף החיתום) בגין הנכסים המגבים Originator Assessment (OA), הינם הערכה באשר ליכולתם למנוע ולמזער הפסדים בנכסים המגבים בעסקאות בעלות חוב מגובה נכסים ספציפית. הערכת יכולת נותן השירות להשפיע על ההפסד, כפי שבאה לידי ביטוי בהערכת ה- SQ, מבוססת על גורמים הנמצאים בשליטת נותן השירות. גישת ה-SQ מפרידה בין יכולת נותן השירותים לביצועי הנכסים המגבים, ומאפשרת להעריך את יעילות נותן השירותים במניעת הפסד ומקסום התקבול במקרי קיצון בנכסים המגבים. במסגרת ניתוח ה- SQ נלקחים בחשבון, בין היתר, היציבות התפעולית והפיננסית של נותן השירות וכן יכולתו להיערך לתנאי שוק משתנים. הניתוח מבוסס, בין היתר על המבנה הארגוני של החברה, מאפייני הניהול, ניתוח פיננסי, בקרות ותהליכים תפעוליים וכן אסטרטגיית הפעולה שלו באירועים מוגדרים. הערכת ה- OA בוחנת את יכולת יזם העסקאות להעריך ולתמחר נאמנה את הסיכונים הגלומים בעסקאות אשראי בגין הנכסים המגבים. הערכות ה- OA מבוצעות על בסיס מידע היסטורי ומידע צופה פני עתיד לפיו, מעריכה מידרוג את איכות החיתום של יזם העסקאות בגין הנכסים המגבים. הניתוח מתבסס בין היתר, על מדיניות ונהלי החיתום, יכולות השיווק והמכירות, מדיניות ונהלי הערכת שווי, מדיניות ונהלי סגירת עסקה, וניהול סיכוני אשראי.
מרץ2016

חברות מימון חוץ בנקאיות

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף המימון החוץ בנקאי (להלן: "חברות מימון"). המתודולוגיה מתייחסת למגוון רחב של חברות מימון, אשר רווחיהן מבוססים בעיקר על מרווח, בהיותן מתווכות פיננסיות. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות מימון ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון, בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות בענף. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים בענף זה.
פברואר2016

דירוג חברות מלונאות

מטרת דו"ח זה הינה להסביר את מתודולוגיית מידרוג בבואה להעריך את רמת הסיכון של חברות הפועלות בענף המלונאות. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג חברות בענף המלונאות ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות בענף. הדוח אינו מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים בענף זה.
דצמבר2015

דירוג חברות תעשייה יצרנית

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י חברות בענף התעשייה היצרנית. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים אשר משפיעים על דירוג חברות תעשייה יצרנית ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוגי החברות בענף.
נובמבר2015

דירוג בתי השקעות

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב המונפקים ע"י בתי השקעות.
המתודולוגיה מתייחסת למגוון רחב של חברות מנהלות נכסים עבוד צדדים שלישיים, אשר רווחיהן מבוססים על הכנסות
מדמי ניהול קבועים ו/או דמי ניהול מבוססי תשואה ורווחי נוסטרו. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים
העיקריים, אשר משפיעים על דירוג בתי השקעות ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי ענין אחרים בשוק ההון
בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על דירוג החברות בענף. הדוח אינו מכיל דיון ממצה בכל
הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא להבין את השיקולים האיכותיים, המידע והיחסים הפיננסיים שהינם
בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת הדירוגים בענף זה.
ספטמבר2015

Lorem ipsum dolor sit amet 1

Lorem ipsum dolor sit amet, mea quot voluptua ea, pro eripuit perpetua ne. Has et eius commodo, mea dolorem reprimique cu. Nibh temporibus signiferumque id nec
ספטמבר2015

Lorem ipsum dolor sit amet 2

Lorem ipsum dolor sit amet, mea quot voluptua ea, pro eripuit perpetua ne. Has et eius commodo, mea dolorem reprimique cu. Nibh temporibus signiferumque id nec
יולי2015

דירוג עסקאות Funded CDS/CLN

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מסוג .Funded CDS/CLN הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג מכשירי חוב אלו, ויכול לשמש
ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על
דירוגי מכשירי חוב אלו.
יולי2015

Lorem ipsum dolor sit amet 4

Lorem ipsum dolor sit amet, mea quot voluptua ea, pro eripuit perpetua ne. Has et eius commodo, mea dolorem reprimique cu. Nibh temporibus signiferumque id nec
יולי2015

Lorem ipsum dolor sit amet 3

Lorem ipsum dolor sit amet, mea quot voluptua ea, pro eripuit perpetua ne. Has et eius commodo, mea dolorem reprimique cu. Nibh temporibus signiferumque id nec
מאי2015

Lorem ipsum dolor sit amet 5

Lorem ipsum dolor sit amet, mea quot voluptua ea, pro eripuit perpetua ne. Has et eius commodo, mea dolorem reprimique cu. Nibh temporibus signiferumque id nec
מאי2015

Lorem ipsum dolor sit amet 6

Lorem ipsum dolor sit amet, mea quot voluptua ea, pro eripuit perpetua ne. Has et eius commodo, mea dolorem reprimique cu. Nibh temporibus signiferumque id nec
מאי2015

אג"ח מגובה משכנתאות מסחריות CMBS

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים במכשירי חוב מסוג אג"ח מגובות
משכנתאות מסחריות בישראל. הדוח נועד
לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על הדירוגים ויכול לשמש ככלי עזר לחברות,
משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע.
אפריל2015

דירוג חברות חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי של חברות חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים המשפיעים על דירוג
החברות ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים
עשויים להשפיע על דירוגי חברות אלו. הדוח לא מכיל דיון ממצה בכל הגורמים הגלומים בדירוג, אלא נועד לאפשר לקורא
להבין את השיקולים האיכותיים והמידע והיחסים הפיננסיים שהינם בדרך כלל המשמעותיים והחשובים ביותר בקביעת
הדירוגים בענף זה.
אפריל2015

דירוג חברות פיתוח נכסי נמל

מטרת דוח זה הינה להסביר את גישת מידרוג להערכת סיכוני אשראי הגלומים בדירוג חברות פיתוח נכסי נמל מקומיות. הדוח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים
העיקריים המשפיעים על דירוג חברות פיתוח נכסי נמל ויכול לשמש ככלי עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים
בשוק ההון בהבנה כיצד גורמים כמותיים ואיכותיים עשויים להשפיע על חברות אלו.
אוקטובר2014

דירוג חברות דיור מוגן בישראל

מטרת דו"ח זה הינה להסביר את מתודולוגיית מידרוג בבואה להעריך את רמת הסיכון של חברות הפועלות בענף הדיור
המוגן. הדו"ח נועד לשקף את המאפיינים האיכותיים והכמותיים העיקריים אשר משפיעים על הדירוג ויכול לשמש ככלי
עזר לחברות, משקיעים ובעלי עניין אחרים בשוק ההון.
דצמבר2012

איגוח כלל תאגידי

דוח מתודולוגי המתאר את העקרונות המתודולוגיים לדירוג איגוח כלל תאגידי (Whole Business Secularization).
ספטמבר2011

מימון פרוייקטי כבישי אגרה

מתודולוגיית הדירוג לכבישי אגרה מבוססת על מתודולוגיית הדירוג הגנרית של Moody's לדירוג מימון פרויקטים
( Generic Project Finance ) ועל מתודולוגיית Moody's באשר לדירוג כבישי אגרה פעילים ( Operational Toll Roads ).
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה