show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

A1.il יציבאלקטרה בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  14.07.2020למסמך הדירוג
Aa3.il יציבביג מרכזי קניות בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  09.07.2020למסמך הדירוג
A3.il יציבדור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  09.07.2020למסמך הדירוג
A1.il יציבסופרגז אנרגיה בע"מ-עדכון לדוח דירוג
תאריך דוח אחרון:  09.07.2020למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאמאי 2020
דירוג חברות נדל"ן מניב
דו"ח מלאמאי 2020
התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים
דו"ח מלאמאי 2020
התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים-סגור להערות הציבור
arrow btn

מידע מקצועי

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, יוני 2020

מידרוג מפרסמת מעת לעת דוחות מיוחדים הנוגעים לענפים או מנפיקים מסוגים מסוימים.

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, מאי 2020

שיפור מתמשך בהיקף הגיוסים בחודשיים האחרונים במהלך חודש מאי 2020 גויסו בסה"כ כ-5.9 מיליארד ₪ ע.נ, זאת בהשוואה לכ-2.9 מיליארד ₪ ע.נ בתקופה המקבילה אשתקד ובהשוואה לכ-5.2 מיליארד ₪ ע.נ בתקופה המקבילה בשנת 2018.

השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף המלונאות- דוח מיוחד, הערת ענף - מאי 2020

להערכת מידרוג התפשטות נגיף הקורונה וההתמודדות אתו, צפויה להשפיע באופן שלילי על סיכון האשראי של חברות הפועלות בענף המלונאות.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה