show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

A3.il יציבDelshah Capital Limited-מעקב ופעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  23.07.2017למסמך הדירוג
A2.il יציבמנרב אחזקות בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  20.07.2017למסמך הדירוג
A2.il יציבאזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  18.07.2017למסמך הדירוג
A1.il חיוביישרס חברה להשקעות בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  17.07.2017למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאיולי 2017
דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים
דו"ח מלאיולי 2017
שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי הזמנה להגיש הערות מהציבור
דו"ח מלאיוני 2017
דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי
arrow btn

מידע מקצועי

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.

עיצומי ועד העובדים של חברת החשמל הובילו להשפעה שלילית על ענף האנרגיה והחשמל

בהמשך לדיווחים המידיים של חברת החשמל לישראל בע"מ מחודש יוני 2017, עדכנה החברה כי עובדיה החלו לנקוט בעיצומים, שעיקרם עצירת הפקת חשבונות חשמל לצרכנים, לרבות עצירת הליכי גביית חובות וניתוקי חייבים, עיכוב תשלומים לספקים, עצירת ההתנהלות והממשקים מול יצרני חשמל פרטיים, וכן עצירת הטיפול בהזמנות חדשות בקשר עם מתקנים פוטו-וולטאים לייצור חשמל.

CoCo's במבחן – מקרה ראשון של מחיקת המכשיר באירופה

הבנק השישי בגודלו בספרד - בנקו פופולר Banco Popular Espanol, S.A , עם היקף נכסים של כ- 150 מיליארד אירו ליום ה- 31
במרץ 2017
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים. מטרת המסמך הינה לייצר שקיפות ביחס להגדרות הדירוג ולהציגן באופן ברור ופשוט, ככל הניתן
image description

הורד קובץ

close