show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

Aa2.il יציבחברת החשמל לישראל בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  16.06.2019למסמך הדירוג
Aa2.il יציבאמות השקעות בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  16.06.2019למסמך הדירוג
Aa3.il שליליקרסו מוטורס בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  13.06.2019למסמך הדירוג
Baa1.il יציבמרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  12.06.2019למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאיוני 2019
שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי -סגור להערות הציבור
דו"ח מלאמרץ 2019
דירוג בנקים
דו"ח מלאמרץ 2019
דירוג בנקים- תוצאות הערות הציבור
arrow btn

מידע מקצועי

תרחיש הטלת מכסים על ייבוא כלי רכב לארה"ב

ביום 17 במאי 2019 הודיע הממשל האמריקאי כי הוא דוחה את ההחלטה על מדיניות המכסים לגבי ייבוא כלי רכב לארה"ב ב-6 חודשים עד ליום 17 בנובמבר 2019. דחיית ההחלטה לגבי מדיניות המכסים של הממשל האמריקאי עשויה לרמז על הסתברות גבוהה יותר להגיע להסכמי סחר חדשים שיפטרו את שותפות הסחר של ארה"ב מהעלאת מכסים, ויש בה להפחית את מידת אי הוודאות ולהקל על החששות בשווקים בטווח הקצר. יחד עם זאת, יתכן כי זוהי הקלה זמנית בלבד. למעשה, הסיכון למשבר בדיונים בין ארה"ב לשותפות הסחר שלה דווקא עלה, עם ההתגברות לאחרונה של המתיחות ביחסי הסחר בין ארה"ב לבין סין.

העלאת שיעור המכס בארה"ב על ייבוא מסין: השלכות ענפיות ומאקרו כלכליות*

מלחמת הסחר מעלה הילוך: העלאת המכסים בארה"ב על ייבוא מסין עלולה לערער את היציבות הכלכלית העולמית, אולם ההשפעה בתוך ארה"ב תורגש בסקטורים מסוימים
ביום 10 במאי העלתה ממשלת ארה"ב את שיעורי המכסים על מוצרים וסחורות בהיקף של כ-200 מיליארד דולר המיובאים ליבשת מסין, משיעור של 10% לשיעור של 25%. מהלך זה מבטא הסלמה במחלוקת הסחר בין שתי המעצמות, המוסיפותל לשאת ולתת בנושא יחסי הסחר וטרם הגיעו להסכם.

מרווחים, דירוגים ומה שבינהם

אפריל 2019 - חגיגת המרווחים נמשכת
בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי גם בחודש אפריל המשיכה מגמת צמצום המרווחים לאורך כל סולם הדירוג במגזר הצמוד (בטווח של עד 26 נקודות בסיס), ולאורך רוב סולם הדירוג במגזר השקלי (בטווח של עד 21 נקודות בסיס, ולמעט בדירוג A3.il בו חל שינוי מסויים בתמהיל האג"חים) (תרשים 14). כך שמתחילת השנה הצטמצמו המרווחים במגזר השקלי והצמוד בטווח שבין 115 ו- 45 נקודות בסיס, בהתאמה.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה