show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

WR Globe Trade Centre S.A.-הפסקת דירוג
תאריך דוח אחרון:  27.01.2020למסמך הדירוג
Aa2.il יציבנתיבים אגרות חוב בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  23.01.2020למסמך הדירוג
Baa1.il יציברני צים מרכזי קניות בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  22.01.2020למסמך הדירוג
Aa2.il יציבדרך ארץ היוויז (1997) בע"מ - חוב בכיר-מעקב
תאריך דוח אחרון:  22.01.2020למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאדצמבר 2019
דירוג חובות נחותים, מכשירים היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי
דו"ח מלאדצמבר 2019
דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - סגור להערות הציבור
דו"ח מלאדצמבר 2019
דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי - תוצאות הערות מהציבור
arrow btn

מידע מקצועי

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני – דו"ח מיוחד- דצמבר 2019

סך הגיוסים של אג"ח קונצרניות בישראל במהלך שנת 2019 צפוי להסתכם בכ- 69 מיליארד ₪ ע.נ בהשוואה לכ-62 מיליארד ₪ ע.נ בשנת 2018 ולכ-75 מיליארד בשנת 2017, אשר היוותה שנת שיא מבחינת היקף הנפקות אג"ח קונצרניות בעשור האחרון. עיקר ההנפקות במהלך שנת 2019 בוצעו בידי מנפיקים מהסקטור הפיננסי, הכולל בנקים, חברות ביטוח וחברות כרטיסי אשראי, אשר הנפיקו כ-27 מיליארד ₪ ע.נ - גידול של כ-75% לעומת כ-15.4 מיליארד ₪ ע.נ. בשנת 2018 וגידול של כ-130% בהשוואה לשנת 2017. בניטרול הסקטור הפיננסי, הסתכם היקף ההנפקות בשנת 2019 בכ-42 מיליארד ₪ ע.נ, זאת בהשוואה לכ- 47 מיליארד ₪ ע.נ. בשנת 2018 – ירידה של כ-10.6%. רובה של ירידה זו נבע מהקיטון בהיקף ההנפקות של חברת החשמל.

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם - סיכום שנת 2019

בחינת המרווחים החציוניים בשוק האג"ח הקונצרני המדורג בישראל

ענף הרכב בישראל

שרשרת הערך בענף הרכב כוללת את יצרני הרכב הבינלאומיים, יבואני הרכב, חברות הליסינג וההשכרה, סוחרי הרכ ב, גופי מימון
והמשתמשים הסופיים: משקי בית, פירמות עסקיות וגופים ציבוריים.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה