show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

Baa1.il יציבאופטיבייס בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  28.05.2017למסמך הדירוג
A2.il יציבAll Year Holdings Limited-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  28.05.2017למסמך הדירוג
Aa3.il יציבאלון ד.א. חיפושי גז בע"מ-מכתב דירוג
תאריך דוח אחרון:  25.05.2017למסמך הדירוג
Aa3.il יציבהחברה למימון אילת (2006) בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  25.05.2017למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאמאי 2017
מכשירי חוב מגובים בהלוואות לרכישת כלי רכב וליסינג כלי רכב
דו"ח מלאמאי 2017
אג"ח מגובה נכסים- ABS
דו"ח מלאמאי 2017
דירוג חברות ביטוח אשראי
arrow btn

מידע מקצועי

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, אפריל 2017

ירידה בהיקף הפעילות בשוק החוב הקונצרני המקומי בשל חג הפסח

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד , אפריל 2017

בחינת המרווחים החציוניים בשוק האג"ח הקונצרני בישראל לחודש אפריל אל מול החודש הקודם

תחזית ענף הביטוח לשנת 2017 – האם רואים את האור בקצה המנהרה?

ענף הביטוח בישראל הוא ענף אוליגופולי שבו 5 המבטחים הגדולים מהווים למעלה מ- 85% מסך הנכסים המנוהלים.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים. מטרת המסמך הינה לייצר שקיפות ביחס להגדרות הדירוג ולהציגן באופן ברור ופשוט, ככל הניתן
image description

הורד קובץ

close