show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

A2.il שלילישיכון ובינוי בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  02.04.2020למסמך הדירוג
Aa3.il יציבמטריקס אי.טי. בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  01.04.2020למסמך הדירוג
A1.il יציבמיטב דש השקעות בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  31.03.2020למסמך הדירוג
A1.il שליליתמר פטרוליום בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  29.03.2020למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאמרץ 2020
התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים- פתוח להערות הציבור
דו"ח מלאפברואר 2020
דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים-פתוח להערות הציבור
דו"ח מלאפברואר 2020
דירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה
arrow btn

מידע מקצועי

מימון מובנה - דוח מיוחד - הערת ענף, אפריל 2020

מידרוג מעריכה כי המשבר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה, לצד הפגיעה בכלכלה הריאלית, לרבות עלייה בשיעורי האבטלה בשבועות האחרונים, עלולים להשפיע על סיכוני האשראי של עסקאות בתחום המימון המובנה, הנסמכות, בין היתר, על תשלומי החזר הלוואה של פרטיים בעסקאות איגוח מגובות בהלוואות צרכניות (Consumer ABS), עסקאות איגוח מגובות בהלוואות לרכישת כלי רכב (Auto ABS) ובעסקאות איגוח מגובות במשכנתאות למגורים (RMBS), או תשלומי החזר הלוואה של עסקים בעסקאות מסוג CLN ,CLO ו-CMBS וכן בתעודות פיקדון.

השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף הנדל"ן למסחר

נגיף הקורונה התפרץ בחודש דצמבר האחרון בסין ומאז התפשט למדינות נוספות רבות בעולם ואף הוכר כמגיפה עולמית.
התפרצותו הובילה בין היתר לתחלואה מוגברת, מגבלות תנועה וסגירת גבולות, אי ודאות כלכלית, תוך שיתוק חלקי, או מלא
של מגזרים שלמים, פגיעה בשרשרת היצור והאספקה העולמית וירידה בסחר העולמי. האפשרות של מיתון בכלכלות מובילות בעולם (כולל המשק המקומי) הופכת יותר ויותר סבירה ככל ולא תושג שליטה על קצב התפשטות נגיף הקורונה, ושוקי ההון מגיבים לכך בירידות חדות בשבועות האחרונים.
ההשפעות המשולבות של אירוע זה וההתפתחויות המהירות והגלובליות הינן חסרות תקדים. מגזר הנדל"ן למסחר מושפע
באופן מהותי לאור הרגישות לסביבת המאקרו עם עליה משמעותית בשיעורי האבטלה, פגיעה בסנטימנט הצרכנים ובהיקפי הצריכה הפרטית וכנגזר בסביבה העסקית הקמעונאית ובאיתנותן הפיננסית של הקמעונאים.

ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים - סיכום שנת 2019 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בשנת 2019 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים (מטריצות מעב רים) ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי כשל הפירעון בקרב המנפיקים שמדרגת מידרוג. בנוסף, מוצג מדד לבדיקת דיוק הדירוג, אשר משקף את מיקומם נע בטווח שבין 0 ל-1 (מדד זה משקף את כוחו האורדינאלי - Average Position) הממוצע של אירועי הכשל לאורך סולם הדירוג של הדירוג ומודד את מיקומם של דירוגים, אשר חוו אירועי כשל בהתפלגות הדירוגים, יחסית לחובות שאינם בכשל פירעון.
מידרוג מרכזת ומפרסמת את שינויי הדירוג ומדדי דיוק הדירוג וזאת במטרה לייצר שקיפות ביחס לביצועי הדירוג. בהקשר זה יצוין כי המדגם בחלק מקבוצות הדירוג וכן מדגם כשלי הפירעון הינו מצומצם יחסית ולכן תצפיות בודדות עלולות להטות את התוצאות. הנתונים המובאים להלן מתייחסים לכל המנפיקים בתחום מימון התאגידים, מוסדות פיננסיים וחברות ממשלתיות. מידרוג מדרגת עסקאות מימון מובנה ופרויקטים שאינם נכללים בנתונים המוצגים בדוח זה.
בדוח זה מספר המנפיקים מוגדר כמספר המנפיקים הפעילים שמדרגת מידרוג לסוף השנה הקלנדרית. המנפיקים המדורגים כוללים דירוגים פומביים ודירוגים פרטיים. הדירוג הנלקח לצורך חישוב התפלגות הדירוגים הינו דירוג המנפיק )או אומדן של דירוג המנפיק (או דירוג הפיקדונות בדירוגי מנפיקים שהינם תאגידים בנקאיים או דירוג האיתנות הפיננסית בדירוגי מנפיקים שהינם מבטחים).
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה