show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

Aa2.il חיוביבנק מסד בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  19.02.2019למסמך הדירוג
Aa3.il יציבאלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  19.02.2019למסמך הדירוג
WR KBS SOR BVI Holdings LTD-הפסקת דירוג
תאריך דוח אחרון:  18.02.2019למסמך הדירוג
Aa3.il יציבאלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  18.02.2019למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאפברואר 2019
מתודולוגיית דירוג בנקים- הזמנה להגיש הערות מהציבור
דו"ח מלאינואר 2019
דירוג חברות נדל"ן מניב-תוצאות הערות הציבור
דו"ח מלאינואר 2019
דירוג חברות נדל"ן מניב
arrow btn

מידע מקצועי

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש ינואר הצטמצמו המרווחים לאורך רוב סולם הדירוג במגזר שקלי (בטווח של עד 50 נקודות בסיס), תיקון קל לאחר פתיחת מרווחים משמעותית בדצמבר 2018 שלוותה בסנטימנט שלילי לאורך כל סולם הדירוג. במגזר הצמוד נרשמה מגמה מעורבת עם יציבות עד צמצום מרווחים מסוים ברמות הדירוג הגבוהות והמשך פתיחת מרווחים לאורך שאר סולם הדירוג .

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני - דו"ח מיוחד, ינואר 2019

גיוסי אג"ח קונצרני בחודש ינואר 2019 הסתכמו בכ- 6.8 מיליארד ₪ ע.נ בידי 16 מנפיקים, לעומת כ-6.8 מיליארד ₪ בינואר 2018 וכ-8.9 מיליארד ש"ח ע.נ בינואר 2017. הנפקות ינואר כללו כ-3.0 מיליארד ערך נקוב שגויסו על ידי חברות נדל"ן ובינוי, כ-2.6 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור הפיננסי, וכ-1.2 מיליארד שגויסו על ידי הסקטור העסקי הלא פיננסי שאינו נדל"ן. בלטו בגיוסים בחודש החולף קבוצת עזריאלי (כ-1.5 מיליארד ש"ח ע.נ), בנק לאומי (כ-2.6 מיליארד ש"ח) ושופרסל (כ-0.6 מיליארד ש"ח).

שיעורי שיקום של איגרות החוב בדירוגי מידרוג בתחום המימון התאגידי בין השנים 2005-2017

מטרת דוח זה הינה להציג את שיעורי השיקום של איגרות החוב מתחום המימון התאגידי שדורגו על ידי מידרוג בין השנים 2005-2017 וחל בהם אירוע כשל פירעון. בדוח מוצג ניתוח שיעורי השיקום בחתכים שונים כגון: דירוג איגרות החוב ואופק הדירוג הן טרם כשל הפירעון והן במועד כשל הפירעון, בטוחות שהועמדו למחזיקי איגרות החוב, סחירות איגרות החוב, ענף הפעילות, שנת כשל הפירעון, סוג השיקום: הסדר או פירוק וכן מאפייני איגרות החוב כגון: אג"ח להמרה/אפיק הצמדה ועוד.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה