show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

Aa3.il יציבביג מרכזי קניות בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  20.06.2018למסמך הדירוג
A2.il יציבמימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  20.06.2018למסמך הדירוג
Aaa.il יציבבנק לאומי לישראל בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  19.06.2018למסמך הדירוג
A2.il יציבמנרב אחזקות בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  19.06.2018למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאיוני 2018
דירוג חברות כרטיסי אשראי
דו"ח מלאיוני 2018
דירוג חברות כרטיסי אשראי - תוצאות הערות מהציבור
דו"ח מלאמאי 2018
דירוג מנפיק הקשור למדינה
arrow btn

מידע מקצועי

מרווחים דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים בממוצע חודשי בשוק האג"ח הקונצרני המדורג בישראל מראה כי בחודש מאי נפתחו המרווחים ביחס
לחודש הקודם על פני כל סולם הדירוג, הן במגזר הצמוד עד כ- 15 נקודות בסיס והן במגזר השקלי עד כ- 03 נקודות בסיס.
פתיחת המרווחים השפיעה על ייקור מסוים בעלות הכסף בשני המגזרים. התשואות החציוניות בממוצע חודשי במגזר הצמוד עלו
ביחס לחודש הקודם לאורך רוב סולם הדירוג, למרות ירידת תשואות בעקום הבסיס הצמוד חסר סיכון במח"מ קצר-בינוני, ועליה
מסוימת בחלק הארוך יותר.

בנקים - בלוקצ'יין עשוי לתמוך במאמצי התייעלות, אולם לשחוק את ההכנסות מעמלות

בטכנולוגית הבלוקצ'יין (Blockchain) טמון פוטנציאל לשינוי מהותי באופן ביצוע מגוון עסקאות פיננסיות הן ע"י בנקים והן ע"י מוסדות פיננסים אחרים. הטכנולוגיה אומנם עודנה צעירה וקיימת אי ודאות לגבי השפעתה על ענפי הפיננסים, כמו גם על ענפים אחרים, אך פוטנציאל השינוי בה הוא משמעותי. דוגמא להשפעה עתידית של הבלוקצ'יין היא על אופן ביצוע עסקאות בנקאיות בינלאומיות (סחר חוץ, מט"ח, פעילות בנגזרים וכו'), תוך ייעול התהליך ומהירות ביצוע העסקה, הקטנת הסיכון התפעולי, אולם במקביל שחיקה בהכנסות מעמלות שהינן משמעותיות עבור חלק ממערכות הבנקאות בעולם.

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש אפריל חלה יציבות מסוימת בהתפתחות המרווחים ביחס לחודש הקודם על פני רוב סולם הדירוג בשני המגזרים (הצמוד והשקלי), למעט בדירוגים נמוכים (בקבוצת ה- Baa חלה פתיחת מרווחים ניכרת, אולם מיעוט תצפיות מטה משמעותית את המדגם)
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה