דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
Aa1.il
יציב
תאריך דוח מלא אחרון: 16.12.2019

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

איתנות פיננסית של מבטח (IFS)

Aa1.il  יציב

הון משני מורכב והון רובד 2

Aa3.il (hyb) יציב

הון משני נחות / שלישוני מורכב

Aa2.il (hyb) יציב
image description
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי
25.12.2017
דירוג חברות ביטוח אשראי
14.05.2017
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי - הזמנה להגיש הערות מהציבור
17.05.2016
בחינת השלכות המשבר הכלכלי על כושר החזר האשראי בדירוגי מידרוג - דוח מיוחד
06.04.2020
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים - סיכום שנת 2019 ומצטבר
26.03.2020
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2019 ומצטבר
26.03.2020
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה - סיכום שנת 2019 ומצטבר
26.03.2020
מרווחים דירוגים ומה שביניהם
06.09.2018
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018
05.07.2018
מרווחים דירוגים ומה שביניהם
03.06.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018
18.03.2018
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018
26.02.2018
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018
30.01.2018
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
סולבנסי 2 - הון כלכלי - האומנם?
08.03.2017
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015
אינדיקטור (hyb) בדירוגי מכשירים פיננסיים של בנקים וחברות ביטוח
08.12.2015
הון כלכלי מה הוא תורם לנו?- דוח מיוחד
06.10.2015
דוח מיוחד- הפער בין דירוג השוק לבין דירוג אשראי בחברות ביטוח, מבט גלובאלי
09.08.2015
Sector Comment חברות ביטוח- התרת ניוד פוליסות ביטוח חיים בעלות מקדם קצבה מובטח
04.06.2015
חברות ביטוח- Sector Comment
02.11.2014
Sector Comment - עקום התשואות והשפעתו על חברות הביטוח
11.02.2014
ענף החיסכון ארוך הטווח- סיכום שנת 2012
01.05.2013
רווחיות חברות הביטוח בעידן הלימות הון גבוהה
02.08.2011
השקעות גופיים מוסדיים בחו"ל
10.04.2011

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה