show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

Aa3.il יציב.The Zarasai Group Ltd-הפסקת דירוג
תאריך דוח אחרון:  26.02.2020למסמך הדירוג
Aaa.il יציבתשתיות נפט ואנרגיה בע"מ-דוח דירוג
תאריך דוח אחרון:  26.02.2020למסמך הדירוג
A1.il יציבשיכון ובינוי נדל"ן בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  25.02.2020למסמך הדירוג
A2.il שלילישיכון ובינוי בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  25.02.2020למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאפברואר 2020
דירוג חברות נדל"ן ייזום למגורים-הזמנה להגשת הערות מהציבור
דו"ח מלאפברואר 2020
דירוג חברות הולכת חשמל, נפט וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה
דו"ח מלאדצמבר 2019
דירוג חובות נחותים, מכשירים היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי
arrow btn

מידע מקצועי

סיכום שנה ותחזיות לשנת 2020

מגמת ההאטה בקצב מכירת הדירות, אשר החלה ב- 2016 על רקע מכרזי "מחיר למשתכן", והתגברה בשנים שלאחריה, התהפכה בחודשים האחרונים וזאת על רקע הסטגנציה הממשלתית בכל הקשור לתהליכי הדיור המושפע מתהליך הבחירות המתמשך וציפיית
הציבור כי מחירי הדיור אינם צפויים לרדת.

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני- דוח מיוחד, ינואר 2020

הנפקות אג"ח קונצרני בחודש ינואר 2020 צפויים להסתכם לכ- 4.3 מיליארד ₪ ע.נ בידי 18 מנפיקים, לעומת כ- 6.8 מיליארד ₪
בינואר 2019 ובינואר 2018 .

סיכום הפעילות בשוק האג"ח הקונצרני – דו"ח מיוחד- דצמבר 2019

סך הגיוסים של אג"ח קונצרניות בישראל במהלך שנת 2019 צפוי להסתכם בכ- 69 מיליארד ₪ ע.נ בהשוואה לכ-62 מיליארד ₪ ע.נ בשנת 2018 ולכ-75 מיליארד בשנת 2017, אשר היוותה שנת שיא מבחינת היקף הנפקות אג"ח קונצרניות בעשור האחרון. עיקר ההנפקות במהלך שנת 2019 בוצעו בידי מנפיקים מהסקטור הפיננסי, הכולל בנקים, חברות ביטוח וחברות כרטיסי אשראי, אשר הנפיקו כ-27 מיליארד ₪ ע.נ - גידול של כ-75% לעומת כ-15.4 מיליארד ₪ ע.נ. בשנת 2018 וגידול של כ-130% בהשוואה לשנת 2017. בניטרול הסקטור הפיננסי, הסתכם היקף ההנפקות בשנת 2019 בכ-42 מיליארד ₪ ע.נ, זאת בהשוואה לכ- 47 מיליארד ₪ ע.נ. בשנת 2018 – ירידה של כ-10.6%. רובה של ירידה זו נבע מהקיטון בהיקף ההנפקות של חברת החשמל.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה