show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

Aa2.il חיובישטראוס גרופ בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  21.05.2018למסמך הדירוג
A1.il יציבפתאל נכסים (אירופה) בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  15.05.2018למסמך הדירוג
Aa2.il יציבבסס"ח- החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  15.05.2018למסמך הדירוג
A1.il יציבLightstone Enterprises Limited-מעקב
תאריך דוח אחרון:  15.05.2018למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאמאי 2018
דירוג מנפיק הקשור למדינה
דו"ח מלאמאי 2018
דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי
דו"ח מלאמאי 2018
דירוג חברות כרטיסי אשראי
arrow btn

מידע מקצועי

בנקים - בלוקצ'יין עשוי לתמוך במאמצי התייעלות, אולם לשחוק את ההכנסות מעמלות

בטכנולוגית הבלוקצ'יין (Blockchain) טמון פוטנציאל לשינוי מהותי באופן ביצוע מגוון עסקאות פיננסיות הן ע"י בנקים והן ע"י מוסדות פיננסים אחרים. הטכנולוגיה אומנם עודנה צעירה וקיימת אי ודאות לגבי השפעתה על ענפי הפיננסים, כמו גם על ענפים אחרים, אך פוטנציאל השינוי בה הוא משמעותי. דוגמא להשפעה עתידית של הבלוקצ'יין היא על אופן ביצוע עסקאות בנקאיות בינלאומיות (סחר חוץ, מט"ח, פעילות בנגזרים וכו'), תוך ייעול התהליך ומהירות ביצוע העסקה, הקטנת הסיכון התפעולי, אולם במקביל שחיקה בהכנסות מעמלות שהינן משמעותיות עבור חלק ממערכות הבנקאות בעולם.

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש אפריל חלה יציבות מסוימת בהתפתחות המרווחים ביחס לחודש הקודם על פני רוב סולם הדירוג בשני המגזרים (הצמוד והשקלי), למעט בדירוגים נמוכים (בקבוצת ה- Baa חלה פתיחת מרווחים ניכרת, אולם מיעוט תצפיות מטה משמעותית את המדגם)

ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בשנת 2017 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים(מטריצות מעברים) ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי כשל הפירעון בקרב המנפיקים שמדרגת מידרוג.
בנוסף, מוצג מדד לבדיקת דיוק הדירוג, אשר משקף את מיקומם הממוצע של אירועי הכשל לאורך סולם הדירוג
(Average Position נע בטווח שבין 0 ל 1-). מדד זה משקף את כוחו האורדינאלי של הדירוג ומודד את מיקומם של דירוגים, אשר חוו אירועי כשל בהתפלגות הדירוגים, יחסית לחובות שאינם בכשל פירעון.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה