show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

Aa2.il חיוביחברת החשמל לישראל בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  24.05.2020למסמך הדירוג
Aa3.il יציבבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  24.05.2020למסמך הדירוג
Baa3.il CR DNGקבוצת אחים יעקובי ואי.אס.בי בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  21.05.2020למסמך הדירוג
Aaa.il יציבבנק הפועלים בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  19.05.2020למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאמאי 2020
דירוג חברות נדל"ן מניב
דו"ח מלאמאי 2020
התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים
דו"ח מלאמאי 2020
התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים-סגור להערות הציבור
arrow btn

מידע מקצועי

השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף המלונאות- דוח מיוחד, הערת ענף - מאי 2020

להערכת מידרוג התפשטות נגיף הקורונה וההתמודדות אתו, צפויה להשפיע באופן שלילי על סיכון האשראי של חברות הפועלות בענף המלונאות.

השפעות התפשטות נגיף הקורונה על ענף הדיור המוגן בישראל- דוח מיוחד הערת ענף, מאי 2020

התפשטות נגיף הקורונה ממשיכה להוביל לתחלואה כבדה ברחבי העולם, תוך שיתוק חלקי או מלא של מגזרים עסקיים שלמים כתוצאה מהנחיות המגבילות תנועה והתקהלויות. פגיעה בתחזיות הצמיחה ובפעילות הכלכלית עלולה להשליך
לשלילה על סיכון האשראי של חברות שונות, ותרחיש של מיתון יהפוך סביר יותר ככל שההתפשטות תימשך.

סקטור מימון מובנה - דוח מיוחד - הערת ענף, אפריל 2020

מידרוג מעריכה כי המשבר הנובע מהתפשטות נגיף הקורונה, לצד הפגיעה בכלכלה הריאלית, לרבות עלייה בשיעורי האבטלה בשבועות האחרונים, עלולים להשפיע על סיכוני האשראי של עסקאות בתחום המימון המובנה, הנסמכות, בין היתר, על תשלומי החזר הלוואה של פרטיים בעסקאות איגוח מגובות בהלוואות צרכניות (Consumer ABS), עסקאות איגוח מגובות בהלוואות לרכישת כלי רכב (Auto ABS) ובעסקאות איגוח מגובות במשכנתאות למגורים (RMBS), או תשלומי החזר הלוואה של עסקים בעסקאות מסוג CLN ,CLO ו-CMBS וכן בתעודות פיקדון.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה