show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

A3.il יציבאמקור בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  15.04.2018למסמך הדירוג
Aa1.il יציבחברת נמלי ישראל- פיתוח ונכסים בע"מ-מעקב ופעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  15.04.2018למסמך הדירוג
Baa1.il CR DNGאינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  11.04.2018למסמך הדירוג
Baa1.il יציבאלדן תחבורה בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  09.04.2018למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאמרץ 2018
דירוג תעודות פיקדון
דו"ח מלאמרץ 2018
הערכת איכות מנהל נכסים בקופות גמל וקרנות פנסיה (MQ)-הודעת ביטול
דו"ח מלאפברואר 2018
דירוג תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות- סגור להערות הציבור
arrow btn

מידע מקצועי

ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בשנת 2017 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים(מטריצות מעברים) ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי כשל הפירעון בקרב המנפיקים שמדרגת מידרוג.
בנוסף, מוצג מדד לבדיקת דיוק הדירוג, אשר משקף את מיקומם הממוצע של אירועי הכשל לאורך סולם הדירוג
(Average Position נע בטווח שבין 0 ל 1-). מדד זה משקף את כוחו האורדינאלי של הדירוג ומודד את מיקומם של דירוגים, אשר חוו אירועי כשל בהתפלגות הדירוגים, יחסית לחובות שאינם בכשל פירעון.

ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום מימון הפרויקטים, בשנת 2017 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים )מטריצות מעברים( ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות הדירוגים ואופק הדירוג.

ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר

מטרת דוח זה הינה להציג את ביצועי הדירוג של מידרוג בתחום המימון המובנה, בשנת 2017 ובמצטבר מאז תחילת פעילותה כחברה
מדרגת. הדוח כולל את שיעורי מעברי הדירוגים (מטריצות מעברים) ברמה השנתית והמצטברת בבחינה שנתית, את השינוי בהתפלגות
הדירוגים ואופק הדירוג וכן את אירועי הכשל/החובות הפגומים ( Impaired Debt )בקרב הסדרות שמדרגת מידרוג. בנוסף, מוצג מדד
לבדיקת דיוק הדירוג, אשר משקף את מיקומם הממוצע של אירועי החובות הפגומים לאורך סולם הדירוג ( Average Position - נע
בטווח שבין 0 ל- 1). מדד זה משקף את כוחו האורדינאלי של הדירוג ומודד את מיקומם של דירוגי החובות הפגומים בהתפלגות הדירוגים,
יחסית לחובות שאינם פגומים.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה