show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

A3.il יציבלסיכו בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  02.07.2020למסמך הדירוג
A2.il שלילישיכון ובינוי בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  01.07.2020למסמך הדירוג
Baa1.il CR DNGSkyline Investments Inc-CR
תאריך דוח אחרון:  30.06.2020למסמך הדירוג
A3.il יציבדור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  30.06.2020למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאמאי 2020
דירוג חברות נדל"ן מניב
דו"ח מלאמאי 2020
התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים
דו"ח מלאמאי 2020
התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכזיים בדירוג תאגידים-סגור להערות הציבור
arrow btn

מידע מקצועי

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, מאי 2020

שיפור מתמשך בהיקף הגיוסים בחודשיים האחרונים במהלך חודש מאי 2020 גויסו בסה"כ כ-5.9 מיליארד ₪ ע.נ, זאת בהשוואה לכ-2.9 מיליארד ₪ ע.נ בתקופה המקבילה אשתקד ובהשוואה לכ-5.2 מיליארד ₪ ע.נ בתקופה המקבילה בשנת 2018.

השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף המלונאות- דוח מיוחד, הערת ענף - מאי 2020

להערכת מידרוג התפשטות נגיף הקורונה וההתמודדות אתו, צפויה להשפיע באופן שלילי על סיכון האשראי של חברות הפועלות בענף המלונאות.

השפעות התפשטות נגיף הקורונה על ענף הדיור המוגן בישראל- דוח מיוחד הערת ענף, מאי 2020

התפשטות נגיף הקורונה ממשיכה להוביל לתחלואה כבדה ברחבי העולם, תוך שיתוק חלקי או מלא של מגזרים עסקיים שלמים כתוצאה מהנחיות המגבילות תנועה והתקהלויות. פגיעה בתחזיות הצמיחה ובפעילות הכלכלית עלולה להשליך
לשלילה על סיכון האשראי של חברות שונות, ותרחיש של מיתון יהפוך סביר יותר ככל שההתפשטות תימשך.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה