show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

WR הראל סל מטבעות בע"מ - תעודת פיקדון דולר ארה"ב-הפסקת דירוג
תאריך דוח אחרון:  21.01.2019למסמך הדירוג
Aa1.il יציבקבוצת עזריאלי בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  20.01.2019למסמך הדירוג
A3.il יציבארקו החזקות בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  20.01.2019למסמך הדירוג
Aa3.il יציבבנק אגוד לישראל בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  17.01.2019למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאינואר 2019
מכשירי חוב מגובים בהלוואות צרכניות-
דו"ח מלאדצמבר 2018
דירוג תעודות סל-הודעת ביטול
דו"ח מלאדצמבר 2018
דירוג חברות כרטיסי אשראי-תוצאות הערות הציבור
arrow btn

מידע מקצועי

השפעת אי-אישור התקציב הפדרלי בארה"ב על מנפיקי חוב בישראל

אי-אישור התקציב הפדרלי של ארה"ב לשנה הפיסקלית 2019, עקב מחלוקת בין הקונגרס לנשיא, הוביל להקפאת תקציב הממשל הפדרלי (US Government Shutdown). מעבר להשפעות הרוחביות של הקפאת התקציב הפדרלי על הכלכלה האמריקאית, בהינתן תנאים מסויימים, להקפאה התקציבית עלולה להיות השפעה ישירה ומיידית על ההכנסות והפעילות של מנפיקי חוב.

מרווחים דירוגים ומה שביניהם

שנת 2018 תיזכר כשנה שבה חל היפוך מגמה בשוק האג"ח הקונצרני. כך, לאחר מספר שנים של כסף זול ותיאבון לסיכון גובר בשנת 2018 נפתחו המרווחים לאורך כל סולם הדירוג ובשני המגזרים ובפרט בחודש דצמבר עם גידול משמעותי בעלויות הגיוס. הסביבה העסקית המאתגרת, נוכח סביבה מוניטארית מרחיבה בארה"ב, העלאת ריבית ראשונה בישראל והצפי להמשך, ביחד עם הסנטימנט השלילי בשוק, הירידה בתיאבון הסיכון לאורך סולם הדירוג ולחץ היצעים משמעותי...

השפעת עליית התשואות על חברות B.V.I.

מתום רבעון ראשון לשנת 2018 אנו עדים לעליה מתמשכת בתשואות אג"ח בכלל ושל אג"ח של חברות נדל"ן זרות המכונות חברות BVI בפרט. עליית התשואות אף החמירה בשבועות האחרונים, כך שבחלק מחברות אלו, עולה הסבירות כי היעדר נגישותן למחזור חוב באמצעות גיוסים בשוק ההון בישראל תמשך על פני תקופה ארוכה.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה