show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

A2.il גלובל פיננס ג′י. אר. 8 בע"מ-מעקב
תאריך דו"ח דירוג אחרון:  20.10.2016למסמך הדירוג
A1.il יציבישרוטל בע"מ-דוח דירוג
תאריך דו"ח דירוג אחרון:  19.10.2016למסמך הדירוג
Aaa.il תכלית אינדקס סל בע"מ - תכלית אינדקס ת"א 25-מעקב
תאריך דו"ח דירוג אחרון:  13.10.2016למסמך הדירוג
Aaa.il תכלית אינדקס סל בע"מ - תכלית אינדקס ת"א 75-מעקב
תאריך דו"ח דירוג אחרון:  13.10.2016למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאיולי 2016
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי
דו"ח מלאיולי 2016
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי תוצאות הערות מהציבור
דו"ח מלאיולי 2016
טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised)
arrow btn

מידע מקצועי

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני- דוח מיוחד ספטמבר 2016

היקף ההנפקות בחודש ספטמבר 2016 צפוי להסתכם בכ-15.5 מיליארד ₪, זאת בהשוואה ל-3.2 מיליארד ₪ ו-11.1 מיליארד ₪ בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה.

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים. מטרת המסמך הינה לייצר שקיפות ביחס להגדרות הדירוג ולהציגן באופן ברור ופשוט, ככל הניתן
arrow btn

כנסים

דירוגי אשראי, מחקרים ואנליזה
ינואר2016

פורום שוק החוב- ינואר 2016

רפורמות הממשלה בתחום הדיור בראי המציאות
אוקטובר2015

פורום שוק החוב- אוקטובר 2015

התפתחויות מימון הבנקים בארץ ובעולם

הירשם לקבל עדכונים:

image description

הורד קובץ

close