show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

A1.il יציבמיטב דש השקעות בע"מ-מעקב
תאריך דו"ח דירוג אחרון:  28.09.2016למסמך הדירוג
A1.il יציבחברה לנכסים ולבנין בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דו"ח דירוג אחרון:  28.09.2016למסמך הדירוג
Aa3.il יציבמנורה מבטחים החזקות בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דו"ח דירוג אחרון:  27.09.2016למסמך הדירוג
Aa2.il יציבמגדל חברה לביטוח בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דו"ח דירוג אחרון:  27.09.2016למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאיולי 2016
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי
דו"ח מלאיולי 2016
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי תוצאות הערות מהציבור
דו"ח מלאיולי 2016
טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised)
arrow btn

מידע מקצועי

הנורמלי החדש- הסביבה המוניטארית בעולם המערבי כנראה ולא תחזור בקרוב לממוצעי העבר

בשנים האחרונות אנו עדים לניסוי כלכלי מרתק חוצה גבולות ויבשות, שמשפיע הן על הסביבה הכלכלית והעסקית הגלובלית והן על חיי הפרט ורווחתו. הניסוי שהובל מתחילתו בידי הבנקים המרכזיים ברחבי העולם המערבי, ככלי לטיפול במשבר פיננסי, כלל בראש ובראשונה הורדת ריביות דרמטית וסביבה מוניטארית אפסית לתקופה ממושכת. בשלב זה, איש אינו יודע לומר בוודאות מתי תהיה נקודת היציאה מהניסוי – ובמצב הדברים הנוכחי בכלכלה העולמית – כלל לא ברור, מתי אנו צפויים לחזות שוב בסביבת ריבית גבוהה (כפי שהיה עד לפני תחילת המשבר).

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים. מטרת המסמך הינה לייצר שקיפות ביחס להגדרות הדירוג ולהציגן באופן ברור ופשוט, ככל הניתן. הסולמות חלים מה-1 בספטמבר 2015. מפתח המרה בין הסולמות שהיו בשימוש לפני ספטמבר 2015 לסולמות הנוכחיים מצורפים כנספח 2 לדוח זה. אין בפרסום ההגדרות בכדי לשנות את הדירוגים הקיימים.
arrow btn

כנסים

דירוגי אשראי, מחקרים ואנליזה
ינואר2016

פורום שוק החוב- ינואר 2016

רפורמות הממשלה בתחום הדיור בראי המציאות
אוקטובר2015

פורום שוק החוב- אוקטובר 2015

התפתחויות מימון הבנקים בארץ ובעולם

הירשם לקבל עדכונים:

image description

הורד קובץ

close