show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

Aaa.il יציבבנק הפועלים בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  11.08.2020למסמך הדירוג
A2.il CR DNGפתאל נכסים (אירופה) בע"מ-עדכון פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  09.08.2020למסמך הדירוג
Baa3.il יציבקבוצת אחים יעקובי ואי.אס.בי בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  09.08.2020למסמך הדירוג
Baa1.il יציברני צים מרכזי קניות בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  05.08.2020למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאיולי 2020
דירוג חברות וספקיות חשמל הפועלות בשווקים ללא הסדרה תעריפית
דו"ח מלאיולי 2020
דירוג חברות חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה
דו"ח מלאיולי 2020
דירוג חברות נמל
arrow btn

מידע מקצועי

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דו"ח מיוחד יולי 2020

מידרוג מפרסמת מעת לעת דוחות מיוחדים הנוגעים לענפים או מנפיקים מסוגים מסוימים. הדוחות המיוחדים אינם מהווים דו"חות דירוג ו/או מתודולוגיות דירוג מבחינת תכנם או כוונתם ואין בהם כדי לשנות את שיטות ההערכה המתוארות במסגרת הדוחות המתודולוגיים. ככלל, דוחות מיוחדים נועדו על מנת: 1) לפרסם את הערכות מידרוג ביחס לנושאים או להתפתחויות הנוגעות למנפיק/ים מסוימים, 2) לתאר מגמות מאקרו כלכליות או מגמות בענף ולציין את כיוון השפעתם על הדירוגים )למשל: שינוי בביקושים בענף מסוים, התפתחויות בחקיקה או התפתחויות רגולטוריות), 3) להסביר תהליכי דירוג מסוימים על מנת לעזור למשקיעים להבין כיצד נקבע הדירוג, לרבות כיצד נלקחות בחשבון בדירוג מגמות מסוימות.

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, יוני 2020

מידרוג מפרסמת מעת לעת דוחות מיוחדים הנוגעים לענפים או מנפיקים מסוגים מסוימים.

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, מאי 2020

שיפור מתמשך בהיקף הגיוסים בחודשיים האחרונים במהלך חודש מאי 2020 גויסו בסה"כ כ-5.9 מיליארד ₪ ע.נ, זאת בהשוואה לכ-2.9 מיליארד ₪ ע.נ בתקופה המקבילה אשתקד ובהשוואה לכ-5.2 מיליארד ₪ ע.נ בתקופה המקבילה בשנת 2018.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה