show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

Baa2.il יציבקבוצת פלסטו קרגל בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  09.07.2018למסמך הדירוג
A3.il יציבDelshah Capital Limited-מעקב
תאריך דוח אחרון:  09.07.2018למסמך הדירוג
A1.il יציבמיטב דש השקעות בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  08.07.2018למסמך הדירוג
Baa1.il יציבמרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  08.07.2018למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאיולי 2018
דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי
דו"ח מלאיולי 2018
דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי
דו"ח מלאיולי 2018
דירוג רשויות מקומיות ואגח מוניציפאלי - תוצאות הערות מהציבור
arrow btn

מידע מקצועי

מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל מראה כי בחודש יוני נשמרה יציבות עד פתיחת מרווחים קלה לאורך רוב סולם הדירוג בשני המגזרים ולאחר פתיחת מרווחים משמעותית יותר בחודש הקודם. בפרט נציין, את קבוצת ה- A.il במגזר השקלי (המהווה כ- 50% מסך התצפיות במגזר), שספגה פתיחת מרווחים מצטברת של כ- 20 עד 30 נקודות בסיס בחודשיים האחרונים (תרשים 13).

מרווחים דירוגים ומה שביניהם

בחינת המרווחים החציוניים בממוצע חודשי בשוק האג"ח הקונצרני המדורג בישראל מראה כי בחודש מאי נפתחו המרווחים ביחס
לחודש הקודם על פני כל סולם הדירוג, הן במגזר הצמוד עד כ- 15 נקודות בסיס והן במגזר השקלי עד כ- 03 נקודות בסיס.
פתיחת המרווחים השפיעה על ייקור מסוים בעלות הכסף בשני המגזרים. התשואות החציוניות בממוצע חודשי במגזר הצמוד עלו
ביחס לחודש הקודם לאורך רוב סולם הדירוג, למרות ירידת תשואות בעקום הבסיס הצמוד חסר סיכון במח"מ קצר-בינוני, ועליה
מסוימת בחלק הארוך יותר.

בנקים - בלוקצ'יין עשוי לתמוך במאמצי התייעלות, אולם לשחוק את ההכנסות מעמלות

בטכנולוגית הבלוקצ'יין (Blockchain) טמון פוטנציאל לשינוי מהותי באופן ביצוע מגוון עסקאות פיננסיות הן ע"י בנקים והן ע"י מוסדות פיננסים אחרים. הטכנולוגיה אומנם עודנה צעירה וקיימת אי ודאות לגבי השפעתה על ענפי הפיננסים, כמו גם על ענפים אחרים, אך פוטנציאל השינוי בה הוא משמעותי. דוגמא להשפעה עתידית של הבלוקצ'יין היא על אופן ביצוע עסקאות בנקאיות בינלאומיות (סחר חוץ, מט"ח, פעילות בנגזרים וכו'), תוך ייעול התהליך ומהירות ביצוע העסקה, הקטנת הסיכון התפעולי, אולם במקביל שחיקה בהכנסות מעמלות שהינן משמעותיות עבור חלק ממערכות הבנקאות בעולם.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה