show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

A1.il יציבנורסטאר החזקות אינק (חברה זרה)-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  24.04.2017למסמך הדירוג
Baa1.il יציברבד בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  24.04.2017למסמך הדירוג
Aa3.il יציבבנק אגוד לישראל בע"מ-פעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  24.04.2017למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאאפריל 2017
דירוג תעודות סל
דו"ח מלאאפריל 2017
הערכת איכות נותן השירותים בתעודות סל ובתעודות פיקדון
דו"ח מלאאפריל 2017
דירוג תעודות פיקדון
arrow btn

מידע מקצועי

תחזית ענף הביטוח לשנת 2017 – האם רואים את האור בקצה המנהרה?

ענף הביטוח בישראל הוא ענף אוליגופולי שבו 5 המבטחים הגדולים מהווים למעלה מ- 85% מסך הנכסים המנוהלים.

מרווחים, דירוגים ומה שביניהם- דוח מיוחד ו אפריל 2017

גם בחודש מרץ נמשכה מגמת ירידת המרווחים החציוניים בשוק האג"ח הקונצרני בבסיסי ההצמדה השונים, כאשר המרווחים נסגרו
לעומת החודש הקודם

סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני רבעון ראשון 2017 דוח מיוחד , מרץ 2017

גיוסים בהיקף של כ-7.3 מיליארד ₪ בחודש מרץ 2017; המשך היקף פעילות גבוה בשוק החוב הקונצרני למרות תקופת פרסום הדוחות הכספיים בהובלת הגיוסים של בנק מזרחי, קבוצת עזריאלי וחברת החשמל
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים. מטרת המסמך הינה לייצר שקיפות ביחס להגדרות הדירוג ולהציגן באופן ברור ופשוט, ככל הניתן
image description

הורד קובץ

close