בנק אוצר החייל בע"מ

WR

תאריך דוח אחרון

25.12.2018

הורד דוח

אנליסט מוביל:סופי טוביאקוב

אנשי קשר: סיגל יששכר

  • דירוגים נוספים

  • פקדונות לזמן קצר WR

  • פיקדונות לזמן ארוך/ אג"ח WR

  • איתנות פיננסית פנימית WR

  • כתבי התחייבות נדחים (הון משני תחתון) WR

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update