חברת גב-ים לקרקעות בע"מ

Aa2.il
יציב

תאריך דוח אחרון

05.08.2021

הורד דוח

אנליסט מוביל:שירן פימא

אנשי קשר: סיגל יששכר, אורית תשובה

מר יוסף זינגר מחזיק [בעקיפין] 6.125%  מהון המניות של מידרוג בע"מ ומכהן כדירקטור במידרוג בע"מ וכן משמש דירקטור בחברת השקעות דיסקונט בע"מ, אשר

הינה בעלת שליטה בחברה לנכסים ובנין בע"מ, המחזיקה בגב-ים לקרקעות בע"מ. אין למר יוסף זינגר כל נגיעה

לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג בע"מ.

הרשמה לרשימת התפוצה

מידרוג Update