אינדקס מתודולוגיות - 24.07.2017

© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג").
למידרוג יש זכויות יוצרים באתר זה ובמסמכים המופיעים בו, לרבות בפסקה זו, והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני. אין להעתיק, לצלם, לשנות, להפיץ, לשכפל, לתרגם או להציג מסמך זה למטרה כלשהי, מסחרית או אחרת, ללא הסכמת מידרוג מראש ובכתב.  
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה.
דירוגי מידרוג ו/או פרסומיה הנם בגדר חוות דעת סובייקטיביות, הנכונים למועד פרסומם (וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו) ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות, ביחס להתחייבויות אשראי, לחובות ו/או למכשירים פיננסיים דמויי חוב. פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי, וכן חוות דעת נלוות ששימשו אותה בתהליך הדירוג. דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד הפרסום או בכלל. מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן הערכות יחסיות של סיכוני אשראי ו/או של ישויות ו/או מכשירים פיננסיים בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו. יובהר כי הבחירה בסימול כמשקף סיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה. מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה החוזיות הפיננסיות למועד פירעונן, וכן כל הפסד כספי משוער במקרה של כשל פירעון. דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר, כגון סיכון המתייחס לנזילות, לערך השוק, לשינויים בשערי ריבית, לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון. 
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה, החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו. 
כמו כן, הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי, וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה כלשהי למשקיע מסוים או המלצה להשקעה מכל סוג שהוא בהסתמך על הדירוג. מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט על ידה ובדירוגים וכל משקיע ינקוט זהירות ראויה ויבצע את כל הבדיקות המתאימות והנדרשות בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך, על מנת להעריך בעצמו את הכדאיות של כל השקעה בכל מכשיר פיננסי שהינו שוקל לרכוש, להחזיק או למכור. על כל משקיע להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו, עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר. כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכים להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמך זה או על ידי מי מטעמו ועל ידי כל משקיע, ובהתאם לכך, כל משתמש במידע הכלול בדירוגי מידרוג ו/או בפרסומיה ו/או באמור במסמך זה וכל משקיע חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות ההשקעה מטעמו לגבי כל מנפיק, ערב, אגרת חוב או מכשיר פיננסי אחר שבכוונתו להחזיק, לרכוש או למכור. "משקיע" – משקיע במכשיר פיננסי שנקבע לגביו דירוג או במכשיר פיננסי של תאגיד מדורג.
כל המידע הכלול בדירוגי מידרוג ו/או בפרסומיה, ואשר עליו היא הסתמכה (להלן: "המידע"), נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע הנחשבים בעיניה אמינים, ובין השאר על ידי הישות המדורגת, מידרוג איננה אחראית לנכונותו והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע. מידרוג נוקטת בכל האמצעים הסבירים להבנתה כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה אמינים, לרבות תוך הסתמכות על מידע שהינה מקבלת מצדדים שלישיים בלתי תלויים, אם וכאשר הדבר מתאים, אולם מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע.

סקירות כלליות אשר מפורסמות על ידי מידרוג אינן מיועדות לשמש  לשם הערכה של השקעה כלשהי, אלא לשם העברת ידע כללי ו/או נתונים המצויים בחזקת מידרוג, במגבלות האמור לעיל לגבי המידע ששימש בהכנתן. אין באמור בסקירות אלה כדי להוות חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג. מידרוג רשאית לסטות מן האמור בסקירה כללית ולשנות את עמדתה לגבי האמור בה בכל עת. אין לראות, להתייחס או להסתמך על האמור בסקירה כללית כאל חוות דעת או ייעוץ מכל סוג שהוא. סקירה כללית איננה מהווה חלק מהמתודולוגיה המקצועית של מידרוג, היא משקפת את דעתו האישית של כותב המסמך ואיננה משקפת בהכרח את דעתה של מידרוג.
בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדי החברה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג, לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם ו/או ישות, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, כספי או אחר, ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי או קשור, אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך הדירוג, לרבות בשל אי מתן דירוג, גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל, לרבות, אך לא רק, בגין: (א) כל אובדן רווחים, לרבות בשל אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; או (ב) כל הפסד או נזק הנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי, בין אם הוא היה נשוא דירוג אשראי מסוים שהונפק על ידה של מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק, אשר נגרמו, בין השאר אך לא רק, כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה, פעולה בזדון או פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה), מצדם של דירקטורים, נושאי משרה, עובדים ו/או מי מטעמה של מידרוג, בין אם היתה מודעת ובין אם לאו, בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מצהירה בזאת, שרוב המנפיקים של המכשירים הפיננסיים המדורגים על ידה או שבקשר עם הנפקתם נערך הדירוג, התחייבו לשלם למידרוג עבור הדירוג, טרם ביצוע הדירוג. מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג. 
מידרוג הינה חברת בת של מודי'ס Moody's (להלן: "מודי'ס"), המחזיקה ב-51% ממניות מידרוג. יחד עם זאת, תהליכי הדירוג של מידרוג הינם עצמאיים ונפרדים מאלה של מודי'ס, ואינם כפופים לאישורה של מודי'ס. למידרוג יש מדיניות ונהלים משלה וועדת דירוג עצמאית בשיקול דעתה ובהחלטותיה. 
דירוג שמידרוג הנפיקה עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת. עדכונים ו/או שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו: http://www.midroog.co.il. כמו כן, ניתן לפנות לאתר לשם קבלת מידע נוסף על נהלי מידרוג ו/או על עבודת ועדת הדירוג שלה.

Rank  
   

Category: מימון תאגידי

 'דירוג חברות ליסינג תפעולי'07.06.2016
 'דירוג חברות קמעונאות'17.05.2016
 'דירוג חברות תקשורת'08.03.2016
 'דירוג חברות נדל"ן יזום למגורים'11.02.2016
 'דירוג חברות נדל"ן מניב'11.02.2016
 'דירוג חברות מלונאות'11.02.2016
 'דירוג חברות תעשייה יצרנית'29.12.2015
 'דירוג חברות קבלנות'16.09.2015
 'דירוג תאגידים לא-פיננסיים'16.09.2015
 'דירוג חברות דיור מוגן בישראל'28.10.2014
 'דרוג חברות תעשיה ביטחונית'12.02.2014
 'דירוג חברות אחזקה'26.12.2011

Category: מוסדות פיננסים

 'דירוג חברות ביטוח אשראי'14.05.2017
 'דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי'31.07.2016
 'מודל לניתוח חדלות פירעון משותפת ויישומו בדירוג הבנקים'21.03.2016
 'חברות מימון חוץ בנקאיות'01.03.2016
 'דירוג בנקים'18.02.2016
 'דירוג בתי השקעות'16.11.2015
 'בחינת הנחת התמיכה בחוב הנחות במערכת הבנקאית'14.01.2014

Category: מימון מובנה

 'מכשירי חוב מגובים בהלוואות לרכישת כלי רכב וליסינג כלי רכב'17.05.2017
 'אג"ח מגובה נכסים- ABS'17.05.2017
 'הערכת איכות נותן השירותים בתעודות סל ובתעודות פיקדון'20.04.2017
 'דירוג תעודות פיקדון'20.04.2017
 'מכשירי חוב מגובים משכנתאות הפוכות'28.03.2017
 'מכשירי חוב מגובים משכנתאות למגורים -(Residential Mortgage Backed Securities (RMBS'02.03.2016
 'נותן השירותים ויזם העסקאות בניירות ערך מגובי נכסים'02.03.2016
 'דירוג עסקאות Funded CDS/CLN'26.07.2015
 'אג"ח מגובה משכנתאות מסחריות CMBS'03.05.2015
 'איגוח כלל תאגידי'06.12.2012
 'דירוג אג"ח מגובה חוב (CDO)'01.12.2008

Category: פרויקטים ותשתיות

 'דירוג פרויקטים של תחנות כוח פוסיליות ואנרגיות מתחדשות'11.02.2016
 'דירוג חברות וספקיות חשמל הפועלות בשווקים ללא הסדרה תעריפית'21.05.2015
 'דירוג חברות הפועלות בענף תחבורה ציבורית'04.05.2015
 'דירוג חברות הולכת חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה'22.04.2015
 'דירוג חברות חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה'22.04.2015
 'דירוג חברות פיתוח נכסי נמל'22.04.2015
 'דירוג חברות נמל'13.04.2015
 'מימון פרויקטים של התפלת מים בישראל'27.12.2012
 'מימון פרוייקטי כבישי אגרה'25.09.2011
 'מימון פרויקטים ותשתיות בישראל'08.08.2011

Category: כללי

 'דירוג מכשירי חוב ומנפיקים בכשל פרעון ומכשירי חוב פגומים'19.07.2017
 'דירוג חובות נחותים, חובות היברידיים ומניות בכורה בתחום מימון תאגידי'05.06.2017
 'טבלת ההפסדים ושיעורי הכשל הצפויים (Idiealised)'20.07.2016
 'דירוג מנפיק הקשור למדינה'09.02.2016
 'התאמות בגין חכירה תפעולית לזמן ארוך'06.12.2015
 'דירוג זמן קצר של ניירות ערך מסחריים'02.07.2015
 'דגשים בהערכת נזילות של מנפיקים'01.12.2010

Category: אחר

 'דירוג תעודות סל'20.04.2017
 'דירוג רשויות מקומיות ואג"ח מוניציפאלי'21.04.2015
 'הערכת איכות מנהל נכסים בקופות גמל וקרנות פנסיה (MQ)'09.03.2015

Category: בקשות להערות הציבור (RFC)

 'שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי הזמנה להגיש הערות מהציבור'19.07.2017
 'דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי תוצאות הערות מהציבור'31.07.2016
 'דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי- הזמנה להגיש הערות מהציבור'20.06.2016
image description

הורד קובץ

close